Sündmuste kalender - 11-08-2017


Sündmuste kalender
E T K N R L P
 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31    
Nädala eelinfo
34. nädal
33. nädal
Ametlikud teated
*Vallavalitsus müüb Kiltsi alevikus asuva korteri
*Väike-Maarja valla arengukava ja eelarvestrateegia 2018-2021 avalikustamine ja avalikud arutelud
*Rahandusministeeriumi info haldusreformi jätkumise kohta
*Infot rongi- ja bussiliikluse sõidugraafikute kohta
*Teade ruumi väljaüürimisest
Infoleht
Infolehtede arhiiv
Kuidas veedad tänavu suvepuhkuse?
Reisin mööda Eestimaad
Sõidan välismaale
Matkan, ujun ja naudin Eesti loodust
Teen koduseid töid
Mul ei ole suvepuhkust
Kasutajatele
Kasutajanimi:

Parool:

Pea mind meeles
Unustasid parooli?
Registreeru kasutajaks
Sotsiaalmeedia
Facebook
Statistika
Kirjeid külalisteraamatus: 544
Kasutajaid: 643
Foorumis teemasid: 113
Foorumis postitusi: 297
Koostööpartnerid

11-08-2017

11-08-2017 toimuvad üritused

-üritus-:Kiltsi loomelaager
-aeg-:07.08.2017 -kuni- 11.08.2017
-lisainfo-:7.-11. augustil toimub Kiltsi mõisas loomelaager.  

Info: Merje Leemets, tel 325 3411, 520 2921

11-08-2017 lisatud uudised

-uudis-:Uuenes mittetulundusliku tegevuse toetamise kord
-lisatud-:11.08.2017, 10:09
-sisu-:Väike-Maarja Vallavolikogu võttis 29. juunil vastu määruse „Väike-Maarja valla eelarvest mittetulunduslikuks tegevuseks toetuse taotlemise ja kasutamise kord

Määrusega tunnistati kehtetuks Väike-Maarja Vallavolikogu 26.09.2013 määrus nr 20 „Väike-Maarja valla eelarvest mittetulunduslikuks tegevuseks toetuse taotlemise ja kasutamise kord” koos lisadega ning kehtestati uus kord. Määrus jõustus 08.07.2017 ning 12.07.2017 kinnitas vallavalitsus uued taotlus- ja aruandevormid

Uue korra koostamise eesmärk oli selgemalt sätestada toetuse taotlemise tingimused ning võimaldada vajadusel taotlus- ja aruandevormide paindlikumat ja operatiivsemat kaasajastamist. Eelnõu väljatöötamise kavatsusest teavitati mittetulundusühingute esindajaid külade ümarlaual 17.05.2017 ning eelnõu koostamisse kaasati mittetulundusühingute esindajad. Eelnõud arutati 09.06.2017 vallavalitsuse istungil ja täiendati vallavalitsuse ettepanekute alusel.

Määrus reguleerib Väike-Maarja valla eelarvest kultuuri-, spordi- ja noorsootöö ning külaliikumise, seltsitegevuse ja kohaliku omaalgatuse edendamiseks toetuse taotlemist, menetlemist, eraldamist ja kasutamise üle järelevalve teostamist. Toetust võivad taotleda ühendused, kes on registreeritud ja tegutsevad Väike-Maarja valla haldusterritooriumil ning kelle põhikirjaliste või lepingujärgsete eesmärkide hulka kuulub Väike-Maarja vallas kultuuri-, noorsoo- ja spordialase tegevuse arendamine või elukeskkonna parendamine või kohaliku omaalgatuse arengule kaasa aitamine, või kes on registreeritud ja tegutsevad põhiosas väljaspool Väike-Maarja valda, kuid kelle tegevusest saavad Väike-Maarja valla elanikud olulist kasu.

Uue korraga parandati ja täpsustati kehtiva korra sõnastust ning tehti korras mõned suuremad muudatused, sh lisati taotleja avalikes huvides tegutsemise nõue, täpsustati omafinantseeringu määra ning jäeti ära mitterahalise omafinantseeringu võimalus.
Uue korra kohaselt on valla eelarvest eraldatav toetus ühekordse toetuse puhul maksimaalselt 90% eelarvelisest kogumaksumusest ja projektitoetuse puhul maksimaalselt 90% projekti kaasrahastaja poolt nõutavast minimaalsest omafinantseeringust, kuid nii ühekordse kui projektitoetuse puhul mitte rohkem kui 2000 eurot. Erandjuhtudel on vallavalitsusel õigus eraldada toetust neid maksimummäärasid ületavas summas. Varem kehtinud korras oli sätestatud, et ühekordse ja projektitoetuse andmise otsustab alates 5000 eurost volikogu.

Endiseks jäid vallavalitsusele taotluste esitamise tähtajad:
• järgmiseks eelarveaastaks tegevustoetuse saamiseks jooksva eelarveaasta 15. oktoobriks;
• järgneva aasta esimeseks poolaastaks planeeritavate ürituste korraldamiseks üldjuhul jooksva eelarveaasta 15. detsembriks;
• jooksva aasta teiseks poolaastaks planeeritud ürituste ja ühistegevuste korraldamiseks üldjuhul jooksva eelarveaasta 15. maiks;
• projektitoetuse saamiseks erinevatest fondidest ja programmidest rahastatavatele projektidele kogu eelarveaasta jooksul.

Erandjuhtudel, kui taotlust ei saanud põhjendatult esitada eelnimetatud kuupäevadeks, võib ühekordse toetuse taotluse esitada ka taotlustähtaegade vahelisel ajal. Toetust võib taotleda ja kasutada ainult nende tegevuste ja kulude osas, mida tehakse pärast taotluse esitamist. Taotluse esitamise ajaks tehtud kulutustele ning toimunud või alustatud tegevustele toetust ei eraldata.

Tegevustoetuse eraldamise otsustab vallavalitsus pärast vallaeelarve vastuvõtmist volikogu poolt. Ühekordse ja projektitoetuse eraldamise otsustab vallavalitsus hiljemalt ühe kuu jooksul pärast taotluse saamist. Vallavalitsus teatab taotlejale toetuse eraldamisest või eraldamata jätmisest kirjalikult kümne tööpäeva jooksul arvates otsuse langetamisest. Vallavalitsus sõlmib toetuse saajaga lepingu ühe kuu jooksul arvates otsuse langetamisest. Sõlmitud toetuslepingu alusel kannab vallavalitsus toetussumma üle toetuse saaja arvelduskontole. Toetuslepingus nimetatud tähtajaks esitab toetuse saaja vallavalitsusele toetuse kasutamise lõpparuande vallavalitsuse kinnitatud vormil koos tõenditega valla eelarvest eraldatud toetuse ja taotleja omafinantseeringu kasutamise kohta. Toetuse mittesihtotstarbelise kasutamise või toetuslepingu tingimuste muu rikkumise korral on vallavalitsusel õigus toetusleping üles öelda ja nõuda saadud toetuse kas täielikku või osalist tagastamist.

Palume edaspidi mittetulunduslikuks tegevuseks toetuse taotlemisel järgida kehtivaid tähtaegu ning kasutada uus taotlusvorme.

Lisainfo:
arendusnõunik Katrin Selbak
e-post katrin.selbak@v-maarja.ee
telefon 329 5766

-uudis-:Väike-Maarja avaliku ruumi väljaarendamine ehitusleping on allkirjastatud
-lisatud-:11.08.2017, 14:35
-sisu-: Tänu Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse (EAS) toetusele (Piirkondade konkurentsivõime tugevdamise toetusmeede) on võimalik teostada projekt „Väike-Maarja avaliku ruumi väljaarendamine“. Projektiga teostatav tegevus võimaldab arendada nii Väike-Maarja piirkonna olemasolevat ettevõtluskeskkonda kui ka tuua piirkonda uusi investeeringuid. Keskväljakul asuvate parkimisalade ja kõnniteede võrgustiku väljaehitamine parandab liikluskorraldust piirkonnas ja tagab parema ligipääsu erinevatele ettevõtetele ja asutustele. Arendusprojekti teostamine suurendab oluliselt võimalusi uute kaubandus-, toitlustus-ja teenindussektoris tegutsevate ettevõtete lisandumiseks Väike-Maarja alevikku. Läbi tööhõive pareneb kohaliku omavalitsuse tulubaas ning vähenevad kulutused sotsiaalvaldkonnas.
Ka projekti kaudsem mõju on väga suur, sest läbi korralikult läbimõeldud avaliku ruumi arenduse kaasneb piirkonna maine oluline tõus, mis omakorda toob piirkonda elanikke ja ka ettevõtjad leiavad suuremat motivatsiooni piirkonda panustada.
Läbi avatud hankemenetluse selgitati välja edukas pakkuja, kellega Väike-Maarja vallavalitsus sõlmis hankelepingu. Edukaks pakkujaks osutus Lemmikäinen Eesti AS. Ehitustööde hankeleping täitmise tähtaeg on 8.juuli 2018.
Projekti ehitustööde maksumuses kujunes hankemenetluses 1 599 356 eurot. Projekti kaasrahastajaks on EAS, summas kuni 935 709 eurot ning ülejäänud osas Väike-Maarja vald.
Omanikujärelevalvet teostab OÜ Sweco EST, kellega on samuti sõlmitud läbi avatud hankemenetluse omanikujärelevalve teostamise leping summas 20 722 eurot.  
Väike-Maarja vallavalitsus saab projektiga seotud küsimustes teavet vallavanem Indrek Kesküla, tel 329 5751 või 510 7460.