Avalik teave / Detailplaneeringud / Kehtestatud detailplaneeringud


Eesti Vabariik 100
Georg Lurich
Sündmuste kalender
E T K N R L P
 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31    
Tänased üritused
*Näitused
*Hindpere Optika Rakke kultuurikeskuses
Nädala eelinfo
21. nädal
20. nädal
Ametlikud teated
*2018. aasta hajaasustuse programm on avatud 9.04-11.06
*Infot rongi- ja bussiliikluse sõidugraafikute kohta
*Teade ruumi väljaüürimisest
Infoleht
Infolehtede arhiiv
Kasutajatele
Kasutajanimi:

Parool:

Pea mind meeles
Unustasid parooli?
Registreeru kasutajaks
Sotsiaalmeedia
Facebook
Koostööpartnerid

Kehtestatud detailplaneeringud
Töös olevad detailplaneeringud

Kehtestatud detailplaneeringud

Väike-Maarja vallas on kehtestatud järgmised detailplaneeringud:
 1. Ebavere külas loomsete jäätmete käitlemise tehase rajamiseks koostatud detailplaneering:kehtestamise otsusseletuskiri, põhijoonis, tehnovõrkude joonis.
 2. Väike-Maarja aleviku keskosa detailplaneering:kehtestamise otsusseletuskiri, põhijoonis, tehnovõrkude joonis, liikluskorralduse joonis, keskväljaku ruumiline visualisatsioon.
 3. Väike-Maarja aleviku Tamsalu mnt maa-ala detailplaneering, kehtestamise otsus, põhijoonisseletuskiri.
 4. Väike-Maarja aleviku Pikk tn 1 maa-ala detailplaneering: kehtestamise otsus, seletuskiri, põhijoonis, tehnovõrkude joonis.
 5. Väike-Maarja aleviku Simuna mnt 6a kinnistu detailplaneering:kehtestamise otsus, põhijoonis, seletuskiri.
 6. Simuna jäätmejaama detailplaneering: kehtestamise otsus, põhijoonis, seletuskiri.
 7. Kaarma tööstusala detailplaneering: kehtestamise otsus, põhijoonisseletuskiri
 8. Porkuni küla Järvetalu kinnistu ja Kännuküla küla Järvetalu kinnistu detailplaneering:  kehtestamise otsus, põhijoonisseletuskiri
 9. Väike-Maarja aleviku Kolde tn 9 maa-ala detailplaneering: kehtestamise otsuspõhijoonis, tehnovõrkude joonisseletuskiri
 10. Aburi külas asuva Oru katastriüksuse detailplaneering, detailplaneeringu kehtestamise otsusasukoht, põhijoonisseletuskiri
 11. Loomsete Jäätmete Käitlemise AS maa-ala detailplaneering Ebavere külas: kehtestamise otsusseletuskiri, põhijoonis, tehnovõrkude jooniskeskkonnamõju eelhinnang
 12. Ebavere külas asuvale Palkmaja kinnistule koostatud detailplaneering: kehtestamise otsusseletuskiri, põhijoonis, tehnovõrkude joonis.
 13. Imukvere külas asuva Kõrvelaane kinnistu maa-alale koostatud detailplaneering: kehtestamise otsusseletuskiri, põhijoonis, tehnovõrkude joonis.
 14. Ebavere külas elektri ja soojuse koostootmisjaama rajamiseks koostatud detailplaneering: kehtestamise otsus, ala asukohaskeemseletuskiri, põhijoonis, tehnovõrkude joonisekspertarvamus "Väike-Maarja vallas Ebavere külas koostootmisjaama arendamisega seotud keskkonnaaspektid.", koostootmisjaama tehniline kirjeldus.
 15. Väike-Maarja alevikus Pikk tn 22 ja Pikk tn 22a maa-ala detailplaneering: kehtestamise otsusseletuskiri, põhijoonis, tehnovõrkude joonis, 3D illustratsioon.
 16. Aburi külas elektrituuliku rajamiseks koostatud detailplaneering: kehtestamise otsus, II avaliku arutelu protokollasukohaskeempõhijoonis, seletuskiri, kokkuvõte vastuväidetest ja vastustest.  
 17. Aburi külas asuva Tuuliku katastriüksuse detailplaneering: kehtestamise otsusasukoht, seletuskiri, põhijoonis, elektri- ja sideskeem, situatsiooniskeem, olemasolev olukord, kooskõlastused (1, 2, 3, 4, 5, 6).
 18. Simuna alevikus Raja tn 21 maa-alale lihtsustatud korras koostatud detailplaneering: asukohaskeem, põhijoonisseletuskiri, volikogu otsus detailplaneeringu kehtestamise kohta.
 19. Simuna alevikus Uus tn 11 maa-alale lihtsustatud korras koostatud detailplaneering: kehtestamise otsusasukohaskeem, põhijoonisseletuskiri.
 20. Äntu külas asuva Vesiveski katastriüksuse maa-alale koostatud detailplaneering:kehtestamise otsusasukohaskeem, situatsiooniskeem, olemasoleva olukorra skeem, põhijoonis, seletuskiri, illustratsioonid, lisad, kooskõlastused: 1, 2, 3.
 21. Väike-Maarja alevikus Pikk tn 12, Pikk tn 8, Pikk tn 10, Ravi tn 1, Ravi tn 1b katastriüksuste maa-alale ja osaliselt 22 Rakvere - Väike-Maarja - Vägeva tee katastriüksuse maa-alale kaubanduskeskuse rajamiseks koostatud detailplaneering: algatamise otsus, detailplaneeringu maa-ala suurendamise otsus, lähteseisukohad dp koostamiseks, maanteeameti lähteseisukohad, detailplaneeringu vastuvõtmise otsus. Detailplaneeringu materjalid: asukohttuletõrje veevõtukoha skeem, 3D vaated (1,2,3,4), insolatsioonijoonised (aprill, juuni, august, oktoober), kooskõlastused: 1, 2, 3, 45, 6, detailplaneeringu seletuskiri, põhijoonis, liikluskorralduse joonis, tehnovõrkude joonis. 27.07.2015 - 09.08.2015 toimunud detailplaneeringu avaliku väljapaneku ajal laekunud vastuväited ja vastused vastuväidetele: vastuväide Pikk tn 14, 14a ja 14b omaniku ning Simuna mnt 6a omaniku esindajalt, vastus vastuväitele. Ettepanekud detailplaneeringu kohta esitasid Allan Alt ja Marje Lääne. Vastused ettepanekutele: Alt, Lääne. Detailplaneeringu esimese avaliku arutelu protokoll. Maavanema kiri detailplaneeringu järelevalve menetluse tulemustest. 
  05.01.2016 - 19.01.2016 toimunud detailplaneeringu avaliku väljapaneku ajal laekunud vastuväited ja ettepanekud ning vastused neile: M. Lääne vastuväide, vastus M. Läänele, OÜ A.V.R.Projekt ettepanekud:1, 2, vastus ettepanekutele, Pikk tn 14, 14a, 14b ja Simuna mnt 6a omanike vastuväited, vastus Pikk tn 14, 14a, 14b ja Simuna mnt 6a omanike vastuväidetele. Detailplaneeringu teise avaliku arutelu protokoll. Maavanema kiri detailplaneeringu järelevalve menetluse tulemustest. Detailplaneeringu kehtestamise otsus.  Tartu Halduskohtule 15.07.2016 esitatud vastus (haldusasi nr 3-16-859), Tartu Ringkonnakohtu 27.07.2016 kohtumäärus haldusasjas nr 3-16-859, Viru Maakohtule 01.09.2016 esitatud vastus (tsiviilasi nr 2-16-11858), Väike-Maarja Vallavalitsuse 11.10.2016.a korraldus nr 541, Pikk 12 ehitusluba. Pikk 12 projekt
 22. Simuna alevikus asuva Bensiinijaama katastriüksuse maa-alal asuva tankla teenindushoone rekonstrueerimiseks ja laiendamiseks koostatav detailplaneering: algatamise otsus, detailplaneeringu koostamise lähteseisukohad, detailplaneeringu vastuvõtmise otsus, detailplaneeringu kehtestamise korraldus. Detailplaneeringu materjalid: seletuskiri, põhijoonis, tehnovõrkude joonis, illustratsioon, situatsiooniskeem, riskianalüüs, kooskõlastused: 1, 2, avalikul arutelul osalejate nimekiri, avaliku arutelu protokoll.
 23. Ebavere külas asuva Mesiniku katastriüksuse maa-alale biogaasijaama rajamiseks koostatud detailplaneering: detailplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) algatamise otsus, asukohaskeem, KSH programm, KSH programmi heakskiitmine keskkonnaameti poolt. Detailplaneeringu kehtestamise korraldus, materjalid: situatsiooniskeem, põhijoonis, seletuskiri, gaasilahenduse skeem, detailplaneeringu lisad, KSH aruanne, 28.03.2016 toimunud avaliku arutelu protokoll, KSH aruande heakskiitmine, tooraine transpordi skeem.
 24. Ebavere külas asuvate TEHASE ja MIHKELSOO katastriüksuste maa-ala detailplaneeringu algatamise otsus, detailplaneeringu ala, KSH eelhinnang. Detailplaneeringu koostamise lähteseisukohad, vallavalitsuse korraldus lähteseisukohtade pikendamise kohta. Detailplaneeringu koostamise lähteseisukohad maanteeametilt, maanteeameti kiri detailplaneeringu rakendamise kohta. Detailplaneeringule antud kooskõlastused: 123456.
  Detailplaneeringu materjalid: situatsiooniskeem, olemasoleva olukorra joonispõhijoonisseletuskiri, tehnovõrkude joonis. Detailplaneeringu lisad: OÜ Toner-Projekt töö Väike-Maarja aleviku perspektiivse ümbersõidutee koridori paiknemise võimalikkusest, Liikluslahendus OÜ töö detailplaneeringu liiklusanalüüsi kohta. Väike-Maarja Vallavalitsuse 22.03.2017 korraldus nr 174 "Detailplaneeringu vastuvõtmine". Väike-Maarja Vallavalitsuse 10.05.2017 korraldus nr 266 "Detailplaneeringu kehtestamine".
Detailplaneeringutega saab tutvuda valla kantseleis (Väike-Maarja, Pikk tn 7, II korrus, tuba 210) maanõunik Diana Seepteri juures.