27.08.20

Väike-Maarja valla aukodaniku statuut

Kinnitatud
Väike-Maarja Vallavolikogu
20. detsembri 2018. a määrusega nr 38
 

(1) Väike-Maarja valla aukodaniku nimetus antakse üksikisikule erilise austusavaldusena VäikeMaarja vallale elutööna osutatud väljapaistvate teenete eest. 
 
(2) Ettepanekuid aukodaniku nimetuse omistamise kohta on õigus esitada kõigil füüsilistel ja juriidilistel isikutel. 
 
(3) Ettepanek aukodaniku nimetuse andmiseks esitatakse kirjalikult Väike-Maarja Vallavolikogule (edaspidi vallavolikogu) koos kandidaadi nime, elulooandmete ning teenete kirjeldusega iga aasta 31. detsembriks.  
 
(4) Vallavolikogu esimees edastab tähtaegselt saabunud ettepanekud vallavolikogu alalistele komisjonidele otsuse tegemiseks. 
 
(5) Volikogu juhatus teeb komisjonidelt saabunud ettepanekute osas kokkuvõtte ja esitab volikogule kinnitamiseks enim toetust saanud kandidaadi nime. Põhjendatud juhul võib jätta valla aukodaniku nimetuse välja andmata. 
 
(6) Aukodaniku nimetus omistatakse vallavolikogu otsusega. Otsuse vastuvõtmiseks on vajalik poolthäälte enamus.  
 
(7) Aukodaniku tunnistus ja 1000 euro suurune rahaline preemia antakse volikogu esimehe ja vallavanema poolt üle Eesti Vabariigi aastapäevale pühendatud pidulikul üritusel.
Toimetaja: -