« Tagasi

Kümned maapered said toetust elutingimuste parandamiseks

Hajaasustuse programmist, et rajada või korrastada majapidamiste vee-ja kanalisatsioonisüsteeme ning juurdepääsuteid, said toetust 16 projekti. Programm jätkub ka järgmisel aastal.

Järgmine hajaasustusprogrammi taotlusvoor avaneb 1. veebruaril 2023 ning taotluste esitamise tähtpäevaks on 3. aprill 2023.

 Hajaasustuse programmi toetuse saajad 2022 siin.

Hajaasustuse programmi eesmärgiks on tagada hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele head elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele neis piirkondades.

Eesmärgi saavutamiseks programmist toetatavad tegevused:

 • majapidamises joogivee kättesaadavuse tagamine;
 • elamu heitvee nõuetekohast kanaliseerimist tagava süsteemi rajamine;
 • aastaringselt ligipääsetava juurdepääsutee rajamine;
 • leibkonna vajadustele vastava autonoomse elektrisüsteemi rajamine (tingimusel, et majapidamine ei ole liitunud elektrivõrguga).

Taotlejale esitatavad nõuded:

 • taotleja alaline elukoht on 1. jaanuarist 2023 Väike-Maarja valla hajaasustusega piirkonnas asuv majapidamine;
 • taotleja elukoht rahvastikuregistri andmete kohaselt on katkematult 1. jaanuarist 2023 majapidamine, millele projektiga toetust taotletakse;
 • taotlejal ei tohi olla riiklike maksude osas maksuvõlga, välja arvatud juhul, kui see on ajatatud.

Taotlusele esitatavad nõuded:

 • taotlus tuleb esitada programmi poolt ettenähtud vormil ja selle lisadel;
 • taotluse eelarve juures peab olema kaks võrreldavat hinnapakkumist;
 • taotluse juurde tuleb esitada taotleja garantiikiri omaosaluse tasumise kohta;
 • veesüsteemide projekti puhul tuleb taotluse juurde esitada vee kvaliteeti tõendava analüüsi tulemus;
 • taotluse esitamise päeval peab eelmise toetuse kasutamise aruanne olema kohaliku omavalitsuse poolt kinnitatud;
 • maksimaalne toetus programmist ühele majapidamisele kokku on 6500 eurot, sh viiel eelneval aastal saadud toetus;
 • projekti ajalise kestuse arvestus algab toetuslepingu sõlmimisest ning projekti elluviimine peab olema lõppenud hiljemalt 31. oktoobriks 2024.

Väike-Maarja Vallavalitsus poolt on seatud (Väike-Maarja Vallavalitsuse 20.01.2021 korraldus nr 24) prioriteetsuse järjekord:

 • I prioriteet - veesüsteemid
 • II prioriteet - kanalisatsioonisüsteemid
 • III - juurdepääsuteed
 • IV - autonoomsed elektrisüsteemid

Väike-Maarja valla eelistatud sihtrühmaks on keskmise-, sügava- ja raskepuudega isikud.

Küsimuste korral või info saamiseks pöördu Väike-Maarja valla keskkonna- ja hankespetsialisti Leie Nõmmiste poole e-posti aadressil leie.nommiste@v-maarja.ee  või telefonil 5348 8787.