« Tagasi

Korteriühistud saavad õuealade heakorrastamiseks vallalt tuge

Väike-Maarja vallas tegutsevad korteriühistud saavad 1. aprillist kuni 30. aprillini taotleda vallalt toetust kortermajade õuealade heakorrastamiseks.

Toetust antakse taotlejale kuni 50 protsendi ulatuses kavandatavate tegevuste maksumusest. Maksimaalne tugi ühe taotleja kohta on 3000 eurot aastas, ühistaotluse korral 6000 eurot aastas.

Toetust saab taotleda:
1) sissesõiduteede parendamiseks;
2) rataste ja sõiduautode parkimiskohtade rajamiseks või parendamiseks;
3) jalakäijate ala, sealhulgas haljas- või puhkeala rajamiseks või parendamiseks;
4) prügimaja või prügikonteinerite platsi rajamiseks või parendamiseks (sh jäätmekonteinerite soetamiseks);
5) abihoone ehitamiseks, rekonstrueerimiseks või lammutamiseks.

Toetuse taotlemise korra ja vormi leiab valla veebilehelt.

Taotlusele tuleb lisada:

1) taotleja üldkoosoleku või põhikirjast tulenevate volituste alusel juhatuse protokolli koopia, mis sisaldab otsust hoovi heakorrastamiseks vajaliku töö teostamise kohta ja kinnitust, et ühistu garanteerib toetuse andmiseks nõutava omafinantseeringu;

2) kinnistu plaan kavandatava töö asukoha skeemiga;

3) fotod kavandatava töö asukohast enne tööde algust;

4) vajaduse korral asjakohased kooskõlastused või nõusolekud kavandatava töö tegemiseks;

5) ühistaotluse esitamisel kinnitus nõusoleku kohta ühistaotluse esitamiseks;

6) hinnapakkumised.

Taotlusi saab esitada elektrooniliselt e-keskkonnas, digitaalselt allkirjastatuna Väike-Maarja vallavalitsuse e-posti aadressile valitsus@v-maarja.ee või paberkandjal Pikk 7, Väike-Maarja alevik 46202. Tähtajaks laekunud taotlusi hindab vallavalitsuse moodustatud komisjon.

Toetust eraldatakse ühe taotleja kohta üks kord eelarveaasta jooksul. Toetuse kasutamise aeg on kuni üks aasta alates lepingu sõlmimisest.

Lisainfo: Ene Preem, tel 329 5766 või 523 9550, e-post ene.preem@v-maarja.ee.

 

Väike-Maarjas Tamsalu mnt 4 tegutseb korteriühistu Uus Elu. Foto: Mary Tammet