« Tagasi

Majade pintseldamise kampaania tuleb taas

Aprillis saavad kõik füüsilised ja juriidilised isikud, kelle alaline elukoht Eesti rahvastikuregistri või juriidiline aadress äriregistri andmetel on Väike-Maarja vallas, osaleda kampaanias "Värvid valda!". 

Kampaanias osalemiseks tuleb esitada Väike-Maarja vallavalitsusele kirjalik taotlus. Toetuse taotlusele tuleb ehitise seisukorra fikseerimiseks lisada fotod värvitavast ehitisest ja juhul, kui kampaanias osaleja on korteriühistu, ka üldkoosoleku otsus värvimistööde tegemiseks.

Toetuse taotlusi saab esitada 1. aprillist kuni 30. aprillini.

Taotlusi saab esitada elektrooniliselt e-keskkonnas, digitaalselt allkirjastatuna Väike-Maarja vallavalitsuse e-posti aadressile valitsus@v-maarja.ee või paberkandjal Pikk 7, Väike-Maarja alevik 46202.

Eelnevad aastad on näidanud, et toetust kiputakse küsima tunduvalt rohkem, kui tegelikult hiljem värvimistööde teostamiseks kulusid tehakse. Seetõttu tasub välja arvestada värvitava pinna suurus ja võtta mõnest viimistlusvahendeid müüvast kauplusest esialgne hinnapakkumine või teha hinnaarvutus ise.

Taotluse rahuldamise, osalise rahuldamise või rahuldamata jätmise otsuse teeb vallavalitsus üldjuhul 30 kalendripäeva jooksul alates taotluste esitamise tähtaja lõppkuupäevast.

Kampaanias osalevate ehitiste hindamisel lähtutakse järgmistest kriteeriumitest:

1) ehitise atraktiivsus, asukoht ja kaugus avalikult kasutatavast teest või tänavast;

2) kavandatava tegevuse vajadus ja kulude põhjendatus.

Kampaania tingimuste järgi on abikõlbulikeks kuludeks ehk kuludeks, mille tegemist vallavalitsus toetab:

  • fassaadi puhastus- ja viimistlusvahendite (pesu- ja puhastusvahendid, puidukaitsevahendid, välisvärvid, krohvisegud, lahustid) ostmine; 
  • töövahendite (pintslid, värvirullid, erinevad harjad, krohvimisvahendid, liivapaberid, teibid, kraaprauad, värvikausid)  ostmine; 
  • värvimistööde teostamiseks vajalike seadmete (tõstukid, tellingud, jne) rentimine.

Palun tutvuge enne taotluse ja aruande esitamist kampaania tingimustega ning tehke endale selgeks toetatavad (abikõlbulikud) kulud. Näiteks ei ole abikõlbulikud kulud puitmaterjali, montaaživahu, silikooni, naelte ja kruvide, elektriliste tööriistade, redelite jmt ost ning värvimistööde teenuse eest tasumine.

Taotleja peab enne värvimistööde teostamist kooskõlastama ehitusspetsialistiga Väike-Maarja, Rakke, Simuna ja Kiltsi aleviku territooriumil asuva ehitise fassaadi ja/või piirdeaia värvilahenduse.

Kampaanias osalenud ja tähtajaks värvimistööd lõpetanud isikule hüvitatakse kuni 70 protsenti värvimiskulude maksumusest, kuid mitte rohkem kui 1000 eurot. Toetus makstakse välja pärast taotluses märgitud tööde lõpetamist ja kuluaruande esitamist. Aruanne koos kuludokumentidega tuleb esitada hiljemalt 1. detsembriks 2023.

Lisainfo: Ene Preem, tel 329 5766 või 523 9550, e-post ene.preem@v-maarja.ee.

 

Vald hüvitab kuni 70 protsenti värvimiskulude maksumusest. Foto: Aimar Aimse