« Tagasi

Keskkonnaloa muutmise teavitus

Keskkonnaamet teatab, et on võtnud menetlusse Adven Eesti AS (10066299; aadress Kassi tn 13, Mustamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond; edaspidi ka ettevõte) keskkonnaloa nr L.ÕV/319478 muutmise taotluse.

Ettevõte taotleb keskkonnaloa muutmist katlamajale, mille aadressiks on Pikk tn 2a, Väike- Maarja alevik, Väike-Maarja vald, Lääne-Viru maakond (katastritunnus 92702:002:0109, tootmismaa 100%).

Ettevõtte põhitegevusala on auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine (EMTAK 35301). Ettevõte varustab Väike-Maarja aleviku kaugkütte tarbijaid soojusenergiaga. Ettevõte soovib keskkonnaluba muuta seoses uute kütuseliikide kasutuselevõtuga. Kütusena hakatakse kasutama lisaks maagaasile ka põlevkiviõli, diiselkütust või kerget kütteõli.

Käitises on kolm katelt. Põletusseadmete summaarne soojussisendile vastav nimisoojusvõimsus on 5 MWth. Kütusena kasutatakse aastas kuni 1050 tuh Nm3 maagaasi või kuni 840 tonni diiselkütust või kuni 840 tonni kerget kütteõli või kuni 908 tonni põlevkiviõli ja maksimaalselt 3100 tonni puiduhaket või 2465 tonni tükkturvast.

Käitises on kokku 3 heiteallikat. Maagaasi ja vedelkütuste katlamaja korsten, hakkepuidu katlamaja korsten ja vedelkütuse mahuti ventilatsioon.

Keskkonnaloa muutmise taotluse alusel on Keskkonnaametil valminud keskkonnaloa nr L.ÕV/319478 eelnõu ja loa muutmise korralduse eelnõu. Keskkonnaloa nr L.ÕV/319478 muutmise taotlusega, loa ning otsuse eelnõudega ja muude asjasse puutuvate dokumentidega saate tutvuda keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS (https://kotkas.envir.ee/), menetluse nr M-122330, kus taotlus on leitav dokumendi nr T- KL/1015722 alt.