21.04.22

 

Isikukeskse erihoolekande teenusmudeli (ISTE) rakendamine Väike-Maarja vallas

Väike-Maarja vald jätkab osalemist Sotsiaalkindlustusameti pilootprojektis ISTE ehk „Isikukeskse erihoolekande teenusmudeli rakendamine kohalikus omavalitsuses". Vald osaleb projektis seitsme teenuskohaga perioodil 01.01.2022-31.12.2022. Eelmisel aastal osales vald projektis kümne teenuskohaga.

Antud projekti raames katsetatakse  Sotsiaalkindlustusameti ja kohaliku omavalitsuse koostöös uue isikukeskse komponendipõhise erihoolekande teenusmudeli rakendatavust (kasutusele võtmist ja juurutamist) omavalitsustes. Eesmärgiks on katsetada psüühilise erivajadusega inimeste abistamisel teenuskomponentidel põhinevat lähenemist ja testida korraldusskeemi, kus psüühilise erivajadusega inimeste abi ja teenuste korraldaja rollis on kohalik omavalitsus. See tähendab, et projektis osalev inimene ei pea enam läbima erihoolekande teenuste vajaduse hindamist Sotsiaalkindlustusametis vaid saab seda teha oma piirkonna kohalikus omavalitsuses. Samuti pakutakse teenuseid senistest erihoolekandeteenustest paindlikumalt ja mitmekesisemalt läbi erinevate teenusekomponentide eelkõige kohapeal.

Projektist saavad abi ja teenuseid raske, sügava või püsiva kuluga psüühilise erivajadusega tööealised inimesed (16-aastased kuni vanaduspensioniealised), kellel ei ole diagnoositud põhidiagnoosina dementsust ega alkoholisõltuvust ning kes samal ajal ei ole erihoolekandeteenuse kasutajad ja vajadusel saavad tuge ka nende perekonnad. Psüühiline erivajadus võib olla mis tahes F-diagnoos.

Projekti sisenemiseks ja teenusekomponentide vajaduse hindamiseks tuleb eelpool kirjeldatud tingimustele vastaval isikul või tema lähedasel pöörduda vallavalitsuse juhtumikorraldaja poole. Juhtumikorraldaja viib läbi teenusekomponentide vajaduse  hindamise nii vestluse kui olemasolevate dokumentidega tutvumise kaudu. Kui abivajadus on olemas, võtab inimesega edasi ühendust juba OÜ Keerub esindaja, et koostada koos inimesega tema soove ja vajadusi arvestades juba täpsem tegevuskava ning planeerida koos juhtumikorraldajaga just sellele inimesele kõige sobilikumad ja vajalikumad teenusekomponendid.

 

Projekti ja teenusekomponentide kohta rohkema info saamiseks, samuti projektiga liitumiseks palume ühendust võtta Väike-Maarja vallavalitsuse juhtumikorraldaja Kersti Sepaga kersti.sepp@v-maarja.ee, 329 5764

Täpsemat infot pilootprojekti kohta saab Sotsiaalkindlustusameti kodulehelt.

 

Projekt „Isikukeskse erihoolekande teenusmudeli rakendamine kohalikus omavalitsuses"

Toetuste andmise tingimused "Töövõimereformi sihtrühma töövõimelisuse tõstmine ja nende töötamise soodustamine"

Tegevus 1.4 "Integreeritud, isikukeskse ja paindliku erihoolekandeteenuste süsteemi piloteerimine"

Toimetaja: KRISTEL KITSING