13.02.23

 

Isikukeskse erihoolekande teenusmudeli (ISTE) rakendamine Väike-Maarja vallas 2023-2024

Väike-Maarja vald jätkab osalemist Sotsiaalkindlustusameti pilootprojektis ISTE ehk „Isikukeskse erihoolekande teenusmudeli rakendamine kohalikus omavalitsuses 2023-2024". Vald osaleb projektis 10 teenuskohaga perioodil 01.01.2023-31.12.2024.

Teenusmudeli katsetamist rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondi meetme „Sotsiaalkaitse ja pikaajalise hoolduse kättesaadavus" tegevuse „Integreeritud, isikukeskse ja paindliku erihoolekandeteenuste süsteemi katsetamine" raames.

Projekti eesmärk on parandada psüühilise erivajadusega inimeste abivajaduse varajast märkamist ja suurendada sihtrühmale vajalike teenuste kättesaadavust.

Projekti raames katsetatakse komponendipõhist teenusmudelit, kus psüühilise erivajadusega inimesele ja tema lähedastele osutatakse abi ühe tervikuna, lähtudes inimesest ja tema perekonna vajadustest. Teenuste korraldaja rollis on kohalik omavalitsus. See tähendab, et projektis osalev inimene ei pea enam läbima erihoolekande teenuste vajaduse hindamist Sotsiaalkindlustusametis vaid saab seda teha oma piirkonna kohalikus omavalitsuses.

Kõik see peaks toetama psüühilise erivajadusega inimeste toimetulekut ja ühiskonnaelus osalemist, sh psüühilise erivajadusega inimeste võimetekohast osalemist tööturuteenustel ja tööhõives.

Projektist saavad abi ja teenuseid raske, sügava või püsiva kuluga psüühilise erivajadusega inimesed (16.eluaastast alates), kellel ei ole diagnoositud põhidiagnoosina dementsust ega alkoholisõltuvust ning kes samal ajal ei ole erihoolekandeteenuste ega sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuste kasutajad. Vajadusel saavad tuge ka nende perekonnad. Psüühiline erivajadus võib olla mis tahes F-diagnoos.

Projekti sisenemiseks ja abivajaduse hindamiseks tuleb eelpool kirjeldatud tingimustele vastaval isikul või tema lähedasel pöörduda vallavalitsuse juhtumikorraldaja poole. Juhtumikorraldaja viib läbi hindamise nii vestluse kui olemasolevate dokumentidega tutvumise kaudu. Kui abivajadus on olemas, suunatakse inimene teenuseosutaja juurde, kes koostab koos inimesega tegevusplaani ja koostöös juhtumikorraldajaga planeeritakse sellele inimesele kõige sobilikumad ja vajalikumad teenuskomponendid.

Projekti ja teenuskomponentide kohta rohkema info saamiseks, samuti projektiga liitumiseks palume ühendust võtta Väike-Maarja vallavalitsuse juhtumikorraldaja Kersti Sepaga kersti.sepp@v-maarja.ee, 329 5764

Täpsemat infot pilootprojekti kohta saab Sotsiaalkindlustusameti kodulehelt.

https://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/spetsialistile-ja-koostoopartnerile/kohalike-omavalitsuste-noustamine/isikukeskse-erihoolekande

Projekti teenuseosutajad

Toimetaja: KRISTEL KITSING