Abivajavast ning hädaohus lapsest teatamise juhend

Lastekaitseseadus kohustab igaüht teatama abivajavast ja hädaohus olevast lapsest viivitamatult!

Abivajav laps on laps, kelle heaolu on ohustatud või kelle puhul on tekkinud kahtlus tema väärkohtlemise, hooletusse jätmise või muu lapse õigusi rikkuva olukorra suhtes, ja laps, kelle käitumine ohustab tema enda või teiste isikute heaolu.

Näide: laps elab üksi; laps vajab erispetsialisti abi, aga vanem ei tunnista seda, ei oska abi küsida; laps ei täida koolikohustust; laps jooksis kodust ära, laps pani toime süüteo.

ABIVAJAVAST LAPSEST teata kohaliku omavalitsuse lastekaitsetöötajale või lasteabitelefonil 116 111 (avatud 24 h), www.lasteabi.ee

Väike-Maarja Vallavalitsuse kontaktid abivajavast lapsest teatamiseks:
Tiia Kaselo – lastekaitsespetsialist, telefon 329 5762
e-post: tiia.kaselo@v-maarja.ee
Ene Kinks - sotsiaalosakonna juhataja, telefon 329 5761
e-post: ene.kinks@v-maarja.ee

Lasteabitelefon 116 111 töötab ööpäevaringselt ja kõned on tasuta. Oodatud on kõik pöördumised, mis on seotud lastega, lapsi puudutavate teemadega või kui on vaja teatada abivajavast lapsest. Pöördujateks võivad olla nii lapsed ise kui ka täiskasvanud. Pöördumistele vastavad kogenud nõustajad, kes jagavad juhiseid, kuidas olukorras toimida. Soovi korral saab pöörduja jääda anonüümseks.

Hädaohus oleva lapse puhul vajab kaitset tema elu ja tervis. Hädaoht lapse elule ja ter­visele võib tuleneda nii välisest keskkonnast, teiste tegevusest kui ka lapse enda käitumisest. Hädaohus laps paigutatakse viivitamatult ohututesse tingi­mustesse ohu möödumiseni või hooldusküsimuste otsustamiseni, selleks tema vanemate või hooldajate nõusolekut küsimata.

Näide: laps on vägivalla ohver, laps on tõsiselt haige, laps üritas enesetappu, laps on tugevas alatoitumuses; laps pani toime süüteo.

HÄDAOHUS LAPSEST tuleb viivitamata teatada hädaabinumbril 112.

Loe lisaks: Juhend - abivajavast lapsest teatamine ja andmekaitse (*.pdf)