20.09.21

Reovee kogumismahuti rajamine

Reovee kogumismahuti on lekkekindel äravooluta rajatis kanalisatsioonivee ajutiseks hoidmiseks. Väike-Maarja vallas on 5 reoveekogumisala: Väike-Maarja, Rakke, Simuna, Triigi ja Vao ja tiheasustusega ala on Kiltsi alevikus. Nendel aladel paiknevad majapidamised on kohustatud liituma ühiskanalisatsiooniga.  Juhul kui reoveekogumisalasse jääval kinnistul ei ole võimalust ühiskanalisatsiooniga liituda või selle rajamine toob kaasa põhjendamatult suuri kulutusi, võib kinnistul kasutada reovee kogumiseks lekkekindlaid kogumismahuteid.

Samuti on kohustuslik kasutada kogumismahutit Kiltsi alevikus, kus veekaitselisi nõudeid silmas pidades ei ole võimalik omapuhasti paigaldamine.

Nõuded kogumismahutile

Kogumismahuti ei tohi paikneda puurkaevu sanitaarkaitsealas ning puur- ja salvkaevu hooldusalas. Kogumismahuti peab hoonest jääma vähemalt 5 m kaugusele.

Omapuhasti rajamine

Väike-Maarja valla reoveekogumisaladel (Väike-Maarja, Rakke ja Simuna alevik, Triigi ja Vao küla)on reovee omapuhastite (septik+imbsüsteem) kasutamine keelatud. Valla külades, kus ei ole reoveekogumisalasid on omapuhastite kasutamine lubatud ainult ehitus-  ja keskkonnaspetsialisti nõusolekul. Selleks tuleb vallavalitsusesse esitada kooskõlastamiseks omapuhasti projekt ja kinnistu asendiplaan, kuhu on märgitud puhasti asukoht. Omapuhasti planeerimisel tuleb arvestada, et reovee imbsüsteem peab olema:

  • majast, teest ja kinnistu piirist minimaalselt 5 meetri kaugusel;
  • puudest minimaalselt 3 meetri kaugusel;
  • veekogust minimaalselt 30 meetri kaugusel;
  • kaevust minimaalselt 10m, aga veehaarde puurkaevust vähemalt 50 meetri kaugusel.   

Kogumismahuti ja omapuhasti rajamisel tuleb lähtuda Väike-Maarja Vallavolikogu poolt kinnitatud "Reovee kohtkäitluse ja äraveo eeskirjast". 

Omapuhasti valikul tuleb arvestada põhjavee kaitstusega (joonis 1). Põhjaveekaitstuse kaarti näeb siit

Joonis 1. Omapuhasti valimine sõltuvalt põhjavee kaitstusest

 

Rohkem informatsiooni esitatavate nõuete kohta leiate:

Toimetaja: KRISTEL KITSING