Sotsiaalteenused

Sobiva teenuse saamiseks viiakse läbi isiku abivajaduse hindamine. Taotluste vormid leiad siit.

Koduteenus

Koduteenus on sotsiaalteenus, mille eesmärk on täisealise isiku iseseisva ja turvalise toimetuleku tagamine kodustes tingimustes, säilitades ja parandades tema elukvaliteeti.

Koduteenus – 1 kord maksab 5 eurot.

Koduteenust saava isikuga sõlmitakse leping. Lepingus on kirjeldatud tegevused ja kordade arv, kuidas teenust osutatakse

Väljaspool isiku kodu osutatav üldhooldusteenus

Väljaspool kodu osutatav üldhooldusteenus on turvalise keskkonna ja toimetuleku tagamine täisealisele isikule, kes terviseseisundist, tegevusvõimest või elukeskkonnast tulenevatel põhjustel ei suuda kodustes tingimustes iseseisvalt või püsivalt toime tulla.

Tugiisikuteenus

Tugiisikuteenuse eesmärk on iseseisva toimetuleku toetamine olukordades, kus isik vajab sotsiaalsete, majanduslike, psühholoogiliste või tervislike probleemide tõttu oma kohustuste täitmisel ja õiguste teostamisel olulisel määral kõrvalabi. Kõrvalabi seisneb juhendamises, motiveerimises ning isiku suurema iseseisvuse ja omavastutusvõime arendamises. Last kasvatavale isikule tugiisikuteenuse osutamisel on täiendav eesmärk lapse hooldamise ning turvalise ja toetava kasvukeskkonna ning lapse arengu tagamine.

Isikliku abistaja teenus

Isikliku abistaja teenuse eesmärk on suurendada puude tõttu füüsilist kõrvalabi vajava täisealise isiku iseseisvat toimetulekut ja osalemist kõigis eluvaldkondades.   Isiklik abistaja aitab isikut tema igapäevaelu tegevustes, nagu liikumisel, söömisel, toidu valmistamisel, riietumisel, hügieenitoimingutel ja muudes toimingutes, milles isik vajab kõrvalabi.

Eluruumi tagamise teenus

Eluruumi tagamine on sotsiaalteenus, mille eesmärk on eluruumi kasutamise kindlustamine isikule, kes ei ole sotsiaalmajanduslikust olukorrast tulenevalt võimeline enda ja oma perekonna vajadustele vastavat eluruumi tagama. Eluruum antakse üldjuhul kasutusele kuni üheks aastaks.

Sotsiaaltransporditeenus

Sotsiaaltransporditeenust on õigustatud saama liikumis- ja nägemispuudega isikud ning eakad, kes tulenevalt oma tervislikust seisundist ei ole võimelised ühistranspordiga sõitma.

  • Vallasisene sotsiaaltransport – üks sõit 4 eurot. Sõiduhinda ei jagata sõitjate vahel.
  • Vallasisene sõit väljaspool tööaega on 8 eurot.
  • Rakverre   üks sõit 20 eurot. Töövälisel ajal 30 eurot.
  • Jõgevale – üks sõit 30 eurot. Töövälisel ajal 45 eurot.
  • Jõhvi – Üks sõit 70 eurot. Töövälisel ajal 105 eurot.
  • Tartu – üks sõit 70 eurot. Töövälisel ajal 105 eurot.
  • Sotsiaaltransporditeenus muudesse piirkondadesse on 40 senti kilomeeter.

Täisealise isiku hooldus

Vallavalitsus seab hoolduse täisealisele isikule, kes vaimse või kehalise puude tõttu vajab abi oma õiguste teostamiseks ja kohustuste täitmiseks.

Varjupaigateenus

Teenuse eesmärk on ajutise ööbimiskoha võimaluse kindlustamine täisealisele isikule, kes ei ole võimeline endale ööbimiskohta leidma. Ajutises ööbimiskohas on voodikoht, pesemisvõimalus ja turvaline keskkond.

Turvakoduteenus

Teenuse eesmärk on tagada lapsele, kes vajab abi tema hooldamises esinevate puuduste tõttu, ohustavad tema elu, tervist või arengut või täisealisele isikule, kes vajab turvalist keskkonda, ajutist eluaset.

Võlanõustamiseteenus

Teenuse eesmärk on abistada isikut tema varalise olukorra kindlakstegemisel, võlausaldajatega läbirääkimiste pidamisel ja nõuete rahuldamisel, vältida uute võlgnevuste tekkimist toimetulekuvõime parandamise kaudu ning lahendada muid võlgnevusega seotud probleeme.

Lapsehoiuteenus

Eesmärk on toetada sügava või raske puudega last kasvatava isiku toimetulekut või vähendada lapse erivajadusest tulenevat hoolduskoormust.

Asendushooldusteenus

Asendushooldusteenus on sotsiaalteenus, mille eesmärk on pika- või lühiajaliselt lapse heaolu ja õiguste tagamine, lapsele tema vajaduste rahuldamiseks peresarnaste elutingimuste võimaldamine, lapsele turvalise ja arenguks soodsa elukeskkonna loomine lapse ettevalmistamine võimetekohaseks toimetulekuks täisealisena.

Järelhooldusteenus

Teenuse eesmärk on asendushooldusteenuselt ja eestkostelt lahkuva isiku iseseisva toimetuleku õpingute jätkamise toetamise toetamine.

Igapäevaelu toetamise teenus

Teenus on mõeldud kodus elavale psüühikahäirega täisealisele, kes vajab toetust ja abi igapäevaeluga seotud tegevustes.

Teenuse eesmärk on tagada inimese parim võimalikult iseseisev toimetulek ja areng ning toetada tema ühiskonnaelus osalemist.