Sotsiaaltoetused

Sotsiaalhoolekandelise abi saamiseks on vaja esitada avaldus vallavalitsusele. Toetuse saamiseks tuleb avaldusele lisada kuludokumendid. Taotluste vormid leiad siit.

Sissetulekust sõltuvad toetused

Toetust saavad taotleda madala sissetulekuga isik või pere.

Madala sissetulekuga isik on üksi elav isik, kelle netosissetulek ühe pereliikme kohta jääb alla riiklikult kehtestatud täisealise isiku toimetulekupiiri kahe ja poolekordse määra.

Madala sissetulekuga pere on pere, kelle netosissetulek ühe pereliikme kohta jääb alla riiklikult kehtestatud täisealise isiku toimetulekupiiri kahekordse määra.

Koolitoetus ja õpilaskodu kohatasu toetus – makstakse kooliriiete ja koolitarvete ostmiseks.

Õpilaskodu kohatasu makstakse vanemliku hoolitsuseta õpilaste õpilaskodu koha eest.

Lasteaia osalustasu ja toidukulude toetus

Avaldus toetuse saamiseks esitatakse kaks korda aastas, hiljemalt 20. septembriks ja 20. jaanuariks.

Küttetoetus

Toetust makstakse autonoomset küttesüsteemi kasutavale madala sissetulekuga isikule või perele üks kord aastas küttematerjali ostmiseks.

Ühekordne toetus

Erakorraliste põhjendatud kulutuste hüvitamiseks.

Retseptiravimite ostmiseks tehtud kulutuste osaliseks kompenseerimiseks, kuid mitte sagedamini kui üks kord kvartalis

Prillide ostu osaliseks kompenseerimiseks jms.

Sissetulekust mittesõltuvad toetused

Sünnitoetus

Sünnitoetus määratakse lapsevanemale, kui laps on rahvastikuregistri andmetel Väike-Maarja valla elanik sünni registreerimisest alates ja elab toetuse taotlejaga samal aadressil. Toetus makstakse kahes osas, sünni registreerimisel ja lapse aastaseks saamisel.

Esmakordselt esimesse klassi mineva lapse toetus

Toetust makstakse kõigile Väike-Maarja vallas asuvate koolide esmakordselt esimesse klassi õppima asuvatele lastele, olenemata lapse elukohast.

Juubelitoetus

Toetust makstakse isikule tema 80, 85, 90 ja iga järgmise sünnipäeva puhul.

Jõulutoetus

Jõulutoetus on rahaline või esemeline toetus, mille saamise õigus on eelkooliealistel lastel, põhikooli ja gümnaasiumi õpilastel (kommipakk) ning paljulapselistel peredel ja puuetega laste peredel (jõulukinkekaart).

Matusetoetus

Toetust makstakse isiku surma korral, kelle viimaseks elukohaks rahvastikuregistris oli Väike-Maarja vald.

Hooldajatoetus

Toetust makstakse raske ja sügava puudega isiku hooldajale või isikule, kes hooldab raske või sügava puudega last.

Sotsiaalhoolekande korraldamist reguleerivad seadused