Laste hoolekanne

Laste hoolekanne
 • Lapsesse puutuvate vaidluste lahendamine
 • Vanemliku hoolitsuseta jäänud laste huvide kaitsmine
 • Lapse perekonnas hooldamine
 • Eestkoste seadmise korraldamine
 • Laste suunamine asenduskodusse
 • Hooldajatoetus puudega lapse hooldajale
 • Koolikohustuse mittetäitmise põhjuste väljaselgitamine

Laste ja perede komisjon
Laste ja perede komisjon on vallavalitsuse juurde nõuandva organina lastega seotud küsimuste lahendamiseks moodustatud komisjon. Laste ja perede komisjonile võib lahendamist vajavatest küsimustest teatada iga kodanik. Komisjoni liikmeteks on lastega töötavad spetsialistid.

Laste ja perede komisjoni põhimäärus (*.pdf)  

Lastega peredele osutatavad teenused
Tugiisiku teenust saavad lastega pered sh raske ja sügava puudega lapse pered ja psüühikahäiretega ning vaimupuudega inimesed, kes vajavad kõrvalist abi pere toimetulekuvõime tõstmiseks.     

Perelepitusteenus

Kui lahkumineku käigus kasvavad raskused üle pea ning üksmeel lapse kasvatusega seotud küsimustes tundub võimatu, tuleb appi perelepitus.

Perelepituse eesmärk on sõlmida lapse heaolust lähtuv toimiv kokkulepe, mida mõlemad lapsevanemad austavad ja seeläbi sellest ka kinni peavad.

Rohkem infot siit.

Lastega peredele makstavad sotsiaaltoetused 
Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord

Lastekaitsega seonduvad seadused:

 • Perekonnaseadus
 • Eesti Vabariigi Lastekaitse seadus
 • Sotsiaalhoolekande seadus
 • Põhikooli- ja gümnaasiumiseadus
Mure korral helista numbritel
 • 329 5762 – lastekaitsespetsialist
 • 329 5761 - sotsiaalosakonna juhataja
 • 337 2188 - noorsoopolitseinik
 • 116 111 - Lasteabi nõuandetelefon

Eesti Puuetega Inimeste Koda (EPIKoda) on koostanud nii eestikeelse kui ka venekeelse käsiraamatu „Teekond erilise lapse kõrval" puudega ja erivajadustega laste ja noorte lähedastele. Käsiraamat pakub lapse sünnist kuni täiseani ülevaadet toetustest ja teenustest nii sotsiaal-, haridus-, tervise kui tööelu valdkonnas ning jagab perede avameelseid kogemusi erilise lapse kasvatamisel.
Eestikeelne käsiraamat 
Venekeelne käsiraamat 

Abivajavast lapsest teavitamine

Igaühel on kohustus lastekaitseseadusest tulenevalt teatada hädaohus olevast või abivajavast lapsest!

Abivajav laps on laps, kelle heaolu on ohustatud või kelle puhul on tekkinud kahtlus tema väärkohtlemise, hooletusse jätmise või muu lapse õigusi rikkuva olukorra suhtes, ja laps, kelle käitumine ohustab tema enda või teiste isikute heaolu.

Abivajavast lapsest tuleb viivitamata teatada kohaliku omavalitsuse üksusele või ööpäevaringsele lasteabitelefonile 116 111. 

Hädaohus olev laps on laps, kes on oma elu või tervist ohustavas olukorras, ja laps, kelle käitumine ohustab tema enda või teiste isikute elu või tervist.

Hädaohus olevast lapsest tuleb viivitamata teatada hädaabinumbril 112.

Väike-Maarja Vallavalitsuse kontaktid abivajavast lapsest teatamiseks:
Tiia Kaselo - lastekaitsespetsialist telefon 329 5762, 
e-post: tiia.kaselo@v-maarja.ee
Ene Kinks - sotsiaalosakonna juhataja telefon 329 5761, 
e-post: ene.kinks@v-maarja.ee 

Juhend - abivajavast lapsest teatamine ja andmekaitse (*.pdf)

Kes aitab ja kuhu pöörduda, kui laps vajab rohkem tuge?"