22.01.21

Hajaasustuse programm 2019

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 aasta hajaasustuse programm on avatud 11.03-13.05.2019. Hajaasustuse programmist toetuse taotlemine käib riigihalduse ministri 22.02.2018 määrus nr 14 „Hajaasustuse programm",  alusel.

Hajaasustuse programmi eesmärk on tagada hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele head elutingimused. Aidata seeläbi kaasa elanike arvu püsimisele hajasustusega maapiirkondades.

Hajaasustuse programmi rahastatakse Eesti riigi- ja kohalike omavalitsusüksuste eelarvetest. Toetuse summast, mis on maksimaalselt 67% konkreetse toetusprojekti abikõlblikest kuludest, tuleb 50% riigilt ja 50% kohalikelt omavalitsustelt. Toetuse maksimaalne suurus on 6500 eurot ühe majapidamise kohta. Taotleja ja kaastaotleja rahaline oma- ja kaasfinantseering abikõlblike kulude osas peab olema vähemalt 33%.

Programmi tingimused:

 • Taotleja alaline elukoht on taotluse esitamise aasta 1. jaanuarist hajaasustusega maapiirkonnas asuv majapidamine.
 • Taotleja elukoht on rahvastikuregistri andmete kohaselt katkematult taotluse esitamise aasta 1. jaanuarist majapidamine, millele projektiga toetust taotletakse.
 • Taotlejal ei tohi olla riiklike maksude osas maksuvõlga, välja arvatud juhul, kui see on ajatatud.
 • Projektil võib olla ka kaastaotleja(id). Kaastaotlejale kehtivad samad tingimused, mis taotlejalegi.
 • Taotluse esitamise päeval peab eelmise toetuse kasutamise aruanne olema kohaliku omavalitsuse poolt kinnitatud.
 • Projekti ajalise kestuse arvestus algab toetuslepingu sõlmimisest ning projekti elluviimine peab olema lõppenud 31.oktoobriks 2020.
 • Taotlus toetuse saamiseks esitatakse kohalikule omavalitsusele, kes annab taotlejale ka vajalikku informatsiooni meetme tingimuste kohta.

Programmist toetatakse järgmisi tegevusi:

 • Majapidamises joogivee kättesaadavuse tagamine,
 • Elamu heitvee nõuetekohase kanaliseerimist tagava süsteemi rajamine,
 • Aastaringselt ligipääsetava juurdepääsutee rajamine,
 • Leibkonna vajadustele vastava autonoomse elektrisüsteemi rajamine (tingimusel, et majapidamine ei ole liitunud elektrivõrguga).

Väike-Maarja Vallavalitsus poolt on seatud (Väike-Maarja Vallavalitsuse 07.02.2019 korraldus nr 78) prioriteetsuse järjekord:

 • I prioriteet - veesüsteemid
 • II prioriteet - kanalisatsioonisüsteemid
 • III - juurdepääsuteed
 • IV - autonoomsed elektrisüsteemid

Maksimaalse toetuse summa arvutamisel võetakse arvesse ka ajavahemikus 2014-2018 hajaasustuse elektriprogrammist, hajaasustuse veeprogrammist ning hajaasustuse programmist saadud toetuse summa.

Taotlusi võetakse vastu ning täiendavat informatsiooni saab küsida Väike-Maarja vallavalitsuses Pikk tn 7  kabinet 211 keskkonnanõunik Leie Nõmmiste  329 5756 või 5348 8787  ja e-kiri leie@v-maarja.ee.

Taotlusvorm 2019

Taotluse lisa - veesüsteemid

Taotluse lisa - kanalisatsioonisüsteemid

Taotluse lisa - juurdepääsuteed

Taotluse lisa - autonoomne elektrisüsteem

Projekti eelarve

Täiendav info Riigi Tugiteenuste keskuselt

Toimetaja: KRISTEL KITSING