Hajaasustuse programm 2020

Korraldus: Hajaasustuse programmi toetuse taotluste rahuldamine 

Lisa 1: 2020 a. Väike-Maarja valla hajaasustuse programmi rahastatavad taotlused

---

2020 aasta hajaasustuse programm on avatud 17.02-17.04.2020. Hajaasustuse programmist toetuse taotlemine käib riigihalduse ministri 22.02.2018 määrus nr 14 „Hajaasustuse programm",  alusel.

Hajaasustuse programmi kaudu rahastatud toetuse abil on võimalik välja ehitada veevärk ja kanalisatsioon, teha korda koduõuest suurele teele viiv juurdepääsutee või paigaldada autonoomseid elektrisüsteeme. Projektide teostumisse panustavad võrdselt nii riik, kohalik omavalitsus kui ka taotleja.

Taotlus esitatakse iga toetatava valdkonna kohta eraldi.

Toetuse maksimaalne summa on 6500€, taotluse osakaal projekti maksumusest on maksimaalselt 67%, omafinantseering 33%. Maksimaalse toetuse summa arvutamisel võetakse arvesse ka ajavahemikus 2015-2019 hajaasustuse elektriprogrammist, hajaasustuse veeprogrammist ning hajaasustuse programmist saadud toetuse summa.

Toetatavad tegevused

 • majapidamises joogivee kättesaadavuse tagamine,
 • elamu heitvee nõuetekohase kanaliseerimist tagava süsteemi rajamine,
 • aastaringselt ligipääsetava juurdepääsutee rajamine,
 • leibkonna vajadustele vastava autonoomse elektrisüsteemi rajamine (tingimusel, et majapidamine ei ole liitunud elektrivõrguga).

Tingimused

 • Taotleja alaline elukoht on taotluse esitamise aasta 1. jaanuarist hajaasustusega maapiirkonnas asuv majapidamine
 • Taotleja elukoht on rahvastikuregistri andmete kohaselt katkematult taotluse esitamise aasta 1. jaanuarist majapidamine, millele projektiga toetust taotletakse.
 • Taotlejal ei tohi olla riiklike maksude osas maksuvõlga, välja arvatud juhul, kui see on ajatatud.
 • Projektil võib olla ka kaastaotleja(id). Kaastaotlejale kehtivad samad tingimused, mis taotlejalegi.
 • Taotluse esitamise päeval peab eelmise toetuse kasutamise aruanne, sealhulgas varasemalt hajaasustuse veeprogrammist ja hajaasustuse programmist saadud toetuse kasutamise aruanne, olema kohaliku omavalitsuse poolt kinnitatud.
 • Projekti ajalise kestuse arvestus algab toetuslepingu sõlmimisest ning projekti elluviimise maksimaalne kestus on 15 kuud.
 • Toetust on võimalik taotleda perioodil 17.02-17.04.2020 Väike-Maarja vallavalitsusest

Väike-Maarja Vallavalitsus poolt on seatud (Väike-Maarja Vallavalitsuse 29.01.2020 korraldus nr 55) prioriteetsuse järjekord:

 • I prioriteet - veesüsteemid
 • II prioriteet - kanalisatsioonisüsteemid
 • III - juurdepääsuteed
 • IV - autonoomsed elektrisüsteemid

Lähtuvalt Väike-Maarja Vallavalitsuse 29.01.2020 korraldusest nr 55 hindab nõuetele vastavaid taotlusi  hindamiskomisjon kooseisus: Indrek Kesküla, Kaarel Moisa, Ene Kinks, Piret Lükk, Ene Preem ja Leie Nõmmiste.

Taotlused võib e-kirjana saata aadressile  valitsus@v-maarja.ee , tuua kohale või saata  aadressile Pikk tn 7 Väike-Maarja alevik Väike-Maarja vald.

Täiendavate küsimuste puhul pöörduda keskkonnanõunik Leie Nõmmiste poole  329 5756 või 5348 8787  või saata e-kiri leie@v-maarja.ee.

Taotlemiseks vajalikud dokumendid: