24.01.23

Hajaasustuse programm

1. veebruarist kuni 3. aprillini on taas avatud hajaasustuse programm, mis aitab parandada maapiirkondades elavate perede elutingimusi.

Programmi kaudu rahastatud toetuse abil on võimalik välja ehitada veevärk ja kanalisatsioon, teha korda koduõuest suurele teele viiv juurdepääsutee või paigaldada autonoomseid elektrisüsteeme. Taotlus tuleb esitatada iga toetatava valdkonna kohta eraldi.

Projektide teostumisse panustavad võrdselt nii riik, kohalik omavalitsus, kui ka taotleja.

Toetuse maksimaalne summa on 6500€, taotluse osakaal projekti maksumusest on maksimaalselt 67%, omafinantseering 33%. Maksimaalse toetuse summa arvutamisel võetakse arvesse ka ajavahemikul 2018–2022 hajaasustuse programmist saadud toetuse summa.

Taotlemiseks peab taotleja alaline ja rahvastikuregistrijärgne elukoht 1. jaanuari 2023  seisuga olema sama majapidamine, kuhu toetust taotletakse. Samuti ei tohi taotlejal olla riiklike maksude osas maksuvõlga, välja arvatud juhul, kui see on ajatatud.

Projektil võib olla ka kaastaotleja(id), neile kehtivad samad tingimused, mis taotlejalegi.

Taotluse esitamise päeval peab eelmise toetuse kasutamise aruanne olema kohaliku omavalitsuse poolt kinnitatud.

Projekti elluviimiseks on maksimaalselt aega 15 kuud.

Toetuse andmisel on eelistatud majapidamised, mille leibkonda kuulub puudega isik(ud).

Prioriteetsuse järgi on valdkonnad järjestatud: 1) veesüsteemid, 2) kanalisatsioonisüsteemid, 3) juurdepääsuteed, 4) autonoomsed elektrisüsteemid.

Taotlejate pingerida moodustatakse hindamise tulemusena tekkinud kaalutud keskmiste

hindepunktide alusel. Nõuetele vastavaid taotlusi  hindab komisjon kooseisus: Indrek Kesküla, Ene Kinks, Piret Lükk, Ene Preem ja Leie Nõmmiste.

Taotlused võib e-kirjana saata aadressile  valitsus@v-maarja.ee, tuua vallavalitsusse või saata  aadressile Pikk tn 7 Väike-Maarja alevik Väike-Maarja vald.

Täiendavate küsimuste puhul on abiks keskkonna- ja hankespetsialist Leie Nõmmiste tel 329 5756 või 5348 8787 või saata e-kiri leie@v-maarja.ee.

 

Toimetaja: KRISTEL KITSING