11.11.21

Koalitsioonilepe 2021-2025

EESTI REFORMIERAKONNA, VALIMISLIIDU MEIE PANDIVERE, EESTI KESKERAKONNA JA ISAMAA ERAKONNA KOALITSIOONILEPE ÜHISEKS TEGUTSEMISEKS
VÄIKE-MAARJA VALLAS AASTATEL 2021-2025
 
Koalitsioonileppele allakirjutanud väljendavad koostöötahet ja valmisolekut teostada kokkulepitud Väike-Maarja valla arendamise tegevuskava ning võtta selle täitmisega kaasnev vastutus.
 
OLULISEMAD INVESTEERINGUD
1. Rajame Väike-Maarja staadioni.
2. Rekonstrueerime koostöös EELK Väike-Maarja kogudusega Väike-Maarja kiriku leinamaja.
3. Rajame toetusmeetme kaasabil Triigi kergliiklustee II etapi.
4. Rajame Väike-Maarja lasteaiale kaasaegse ventilatsiooni.
5. Jätkame investeeringutega Väike-Maarja aleviku avaliku ruumi korrastamisse.
6. Rajame toetusmeetme kaasabil Rakkesse uue lasteaiahoone.
7. Investeerime teedesse ja tänavatesse vastavalt teehoiukavale minimaalselt 500 000 eurot aastas.
8. Renoveerime koostöös Meie Kiltsi MTÜ-ga Kiltsi kogukonnamaja katuse ning saali.
9. Rajame toetusmeetme kaasabil eakate maja.
10. Muudame toetusmeetme kaasabil Simuna kooli- ja spordikompleksi energiatõhusaks.
11. Täiustame Väike-Maarja hooldekodu ja Väike-Maarja gümnaasiumi ventilatsioonisüsteemi jahutusseadmega.
12. Renoveerime Triigi kaugküttekatlamaja.
13. Renoveerime toetusmeetme kaasabil Tammiku hooldekodu.
 
ELUKESKKOND
• Töötame välja toetusmeetme noortele peredele maale kodu rajamise toetamiseks.
• Aitame luua hajaasustuses elavatele peredele paremad elutingimused, toetades vee- ja kanalisatsioonisüsteemide rajamist.
• Tagame kvaliteetse teehoolduse (lumelükkamine, hööveldamine, remont ja tolmutõrje, teeäärte niitmine) kõigis valla piirkondades.
• Toetame ühistransporti, mis arvestab elanike vajadustega valla eri piirkondade ja keskuse vahel. Korrastame bussiooteplatvorme.
• Lammutame järk-järgult valla omandis olevad kasutuseta ja lagunenud hooned.
• Jätkame toetusmeetmeid „Hoovid korda" ja „Värvid valda".
• Jätkame tänavavalgustuse kaasajastamist.
 
HARIDUS ja NOORSOOTÖÖ
• Toetame Kiltsi, Simuna ja Rakke põhikoolide ning Väike-Maarja gümnaasiumi jätkumist.
• Suurendame nii üldhariduskoolide, lasteaedade kui ka muusikakooli õpetajate töötasu.
• Toetame huvihariduse ja –tegevuse mitmekesisust ning kättesaadavust (sh valla sisest transporti) Töötame välja uue huvihariduse ja -tegevuse korra, et toetussüsteem oleks taotlejale lihtne, paindlik ja arvestaks õppe kvaliteeti ning juhendajate kvalifikatsiooni.
• Toetame Ettevõtliku Kooli haridusprogrammi metoodika rakendamist.
• Suurendame valla koolides ja lasteaedades tugispetsialistide kättesaadavust ning koordineerime tugispetsialistide üle-vallalist koostööd.
• Töökasvatuseks ja vaba aja rakendamiseks korraldame noorte suviseid töö- ja puhkelaagreid.
• Toetame Sisekaitseakadeemia Päästekooli ja Rakvere Ametikooli arendustegevusi Väike-Maarjas.
• Teeme koostööd kohalike ettevõtjatega koolitoidu valmistamiseks toorainete hankimisel.
• Koostöös keskvalitsusega vähendame lasteaedade kohatasu.
 
KULTUUR, SPORT ja KÜLAELU
• Muudame toimivaks valla kultuurielu korraldamise.
• Toetame traditsioonilisi üritusi ning aitame kaasa uute sündmuste korraldamisele.
• Toetame külaseltside ja teiste vabaühenduste tegevust, jätkame projektide kaasfinantseerimist ja külade ümarlaua tegevust.
• Arendame edasi välispordivõimalusi (välijõusaalid, välispordiväljakud jm), pöörates tähelepanu ka väärikamas eas inimeste vajadustele.
 
SOTSIAALVALDKOND
• Jätkame kogu vallas toimiva ja elanike vajadustest lähtuva sotsiaalhoolekandesüsteemi ning sotsiaaltranspordi korraldusega.
• Rakendame meetmeid perearsti- ja õe teenuse tagamiseks Väike-Maarjas ja Rakkes.
• Suurendame valla kuuluvate sotsiaalkorterite korrasolekut.
• Rakendame eakate digitaalse teavitusprogrammi (kukkumistest teavitussüsteem). • Korraldame erinevaid eakate üritusi (suvised ringreisid, jõulukohvikud, kepikõnniringid jms)
• Tõstame valla:
✓ sünnitoetuse 800 euroni;
✓ eakate (alates 75.aastast) juubelitoetuse 75 euroni;
✓ matusetoetuse 400 euroni;
✓ 1. klassi minevate laste ranitsatoetuse 100 euroni.
 
ETTEVÕTLUS ja MAJANDUS
• Oleme ettevõtjate sõbralik ja ettevõtlust toetav omavalitsus.
• Peame oluliseks Väike-Maarja valla ettevõtluskeskkonna arendamist, turundamist ja maine kujundamist.
• Toetame alustavaid ettevõtjaid toetusfondi 12 000 euroga kalendriaastas.
• Viime lõpule valla üldplaneeringu koostamise, milles vähendame tiheasustusalade osakaalu, täpsustame miljööväärtuslike alade nõudeid ning leiame konsensuse päikese- ja tuuleenergia arendamiseks.
 
TURVALISUS
• Teeme koostööd Politsei- ja Piirivalveameti ja Päästeametiga ning toetame kogukonna turvalisusesse panustavaid vabatahtlikke ühendusi (Simuna vabatahtlik päästekomando, Kaitseliit, Naiskodukaitse jne).
• Tõstame omavalitsuse ja meie elanike valmisolekut kriisides ning hädaolukordades hakkama saamiseks (sh soetame mobiilse generaatori, korraldame evakuatsiooniõppuseid jms).
• Elu- ja ettevõtluskeskkonna turvalisuse tagamiseks hoiame korras tuletõrje veevõtukohad.
• Jätkame osalemist „Kodud tuleohutuks" projektis.
• Laiendame turvakaamerate võrgustikku.
 
KAASAMINE JA JUHTIMINE
• Vallavolikogu komisjonide moodustamisel arvestame erinevate piirkondade esindatust ja liikmete kompetentsuse põhimõtteid.
• Volikogu ja vallavalitsus peavad oluliseks dialoogi erinevate huvigruppide vahel ning arvestavad otsuste ettevalmistamisel ja langetamisel võimalikult paljude seisukohtadega.
• Jätkame noortevolikogu tegevuse toetamist ja otsustusprotsessi kaasamist.
• Jätkame kaasava eelarve koostamist.
• Korraldame vallaelanike küsitlusi ning avalikustame need valla kodulehel ja infolehes.
• Jätkame koostööd naaberpiirkondadega ühiste teenuste osutamiseks ja Pandivere piirkonna maine suurendamiseks.
• Korraldame kogukondades arutelusid ja mõttetalguid eesmärgiga leida parimad lahendused hoonetele ja rajatistele, millel puudub hetkel kasutusfunktsioon (Simuna vana koolimaja, Väike-Maarja õppekeskus, Kadaka korsten jms)
 
TEGUTSEME, ET VÄIKE-MAARJA VALD OLEKS KOHT, KUS TAHETAKSE ELADA, ÕPPIDA, KODU LUUA, LAPSI KASVATADA JA ENNAST TEOSTADA.
 
EESTI REFORMIERAKOND
Indrek Kesküla .........................................................
Riina Gull .........................................................
Priit Kõlu .........................................................
Alo Põldmaa ..........................................................
Rein Kerem ..........................................................
Andri Part ..........................................................
Veiko Kabral .........................................................
 
VL MEIE PANDIVERE
Tarmo Rebane ..........................................................
Vahur Elbre ...........................................................
Külli Urbas ..........................................................
Tanel Kümnik ..........................................................
 
EESTI KESKERAKOND
Siret Kotka ............................................................
Kalev Õim ...........................................................
Siret Stoltsen ..........................................................
Hans Kruusamägi ….....................................................
 
ERAKOND ISAMAA
Enno Eilo .........................................................
Toimetaja: KRISTEL KITSING