29.05.18

Sõprusvallad

Väike-Maarja vallal on välja kujunenud sõprussidemed Hausjärvi ja Sonkajärvi valdadega Soomes ning Sirdali kommuuniga Norras. Varasemalt olid sõprussuhted ka Tommerupi kommuuniga Taanis ja Kaarma vallaga Saaremaal.


Hausjärvi vald
Hausjärvi vald asub Soome lõunaosas, 85 km Helsingist põhja pool. Pindala on 360 km², elanike arv 7800. Sõprusleping sõlmiti 1989. aastal ja 1995. aastal seda muudeti. Lepingu järgi on toimunud palju vastastikuseid külaskäike erinevates eluvaldkondades (sotsiaal-tervishoid, haridus, kultuur, kommunaalmajandus, talumajandus, keskkond). Hausjärvi valla juhtkond on aastate jooksul läbi viidud koolitusi Väike-Maarja vallavolikogu ja vallavalitsuse liikmetele ja töötajatele. Pandivere päevadel on Hausjärvilt osalenud mitmeid külalisi ja külalisesinejaid, siinsed isetegevuslased on aga viinud külakosti Hausjärvile. Pikka aega on Kiltsi Põhikoolil olnud head suhted Monni kooliga. 1999. aasta aprillis oli Väike-Maarja Pasunakoor edukal kontserdireisil nii Hausjärvi kui ka Sonkajärvi vallas. Väike-Maarja esindus on mitmel aastal osalenud Mommila järve sõudevõistlustel, üheskoos on mitu korda osaletud Eesti-Soome linnade-valdade päevadel.

Hausjärvi vald Internetis: http://www.hausjarvi.fi/


Sonkajärvi vald
Sonkajärvi vald asub Kesk-Soomes, 25 km kaugusel Iisalmist. Pindala on 1600 km², elanike arv 5400. Sõprussidemed said alguse juba 1989. aastal, ametlik leping sõlmiti 1997. aastal. Sõprussidemed Sonkajärvi vallaga said alguse kontaktidest Väike-Maarja Gümnaasiumiga ja ajapikku need laienesid. Pärast ametliku sõpruslepingu sõlmimist 1997. aasta jaanuaris on suhted olnud aktiivsed. On olnud vastastikku kasulikke külaskäike erinevates eluvaldkondades (infotehnoloogia, kommunaalmajandus, kultuur, haridus). Jätkuvalt on Väike-Maarja Gümnaasiumil koostöö sealse gümnaasiumiga, toimub õpetajate vahetus. Sonkajärvilt saadud õigustele ja kogemustele tuginedes on Väike-Maarjas 16 korral peetud Eesti esivõistlusi naisekandmises, millel on Eesti suvises kultuuripildis olnud oma kindel koht. Sealsed kollektiivid on osalenud Pandivere päevadel, rahvamuusikaansambel käis ka meie pasunakoori 100. sünnipäeva pidustustel. Väike-Maarja Pasunakoor oli 1999. aasta kevadel edukal kontserdireisil Sonkajärvil, kus osaleti ka Soome rahvaülikoolide 100. aastapäeva tähistamisel.  

Sonkäjärvi vald Internetis: http://www.sonkajarvi.fi/


Sirdali kommuun
Sirdali kommuun asub Norra edelaosas, Vest-Agderi maakonnas, ligi 100 km kaugusel Stavangerist. Kommuuni pindala on 1541 km², elanike arv 1740. Sõprussidemed said alguse 1993. aastal, leping sõlmiti 1994. aastal. Suhted Sirdali kommuuniga kasvasid välja Avispea Vabakoguduse ja Sirdali kirikukoguduse pikaajalisest koostööst. Ametlik valdadevaheline leping sõlmiti 1994. aasta veebruaris. Koostöö on olnud sisukas ja mõlemalt poolt aktiivne mitmes eluvaldkonnas (kommunaalmajandus, talumajandus, sotsiaal-tervishoid, haridus, kultuur). Sirdalis on esinenud Väike-Maarja rahvatantsijad, kammerkoor, ansambel Ma&W ja Väike-Maarjast pärit ooperisolist Vello Jürna. Vastastikku on koolitatud lasteaedade juhatajaid-õpetajaid, koostööd teevad Väike-Maarja Gümnaasium ja Sinnese kool. Koos Sirdali kommuuniga Norra välisministeeriumile esitatud projektide kaudu on saadud tehnilist abi keskkonna, kommunaalmajanduse ja haridusvaldkonnas. 

Sirdali kommuun Internetis: http://www.sirdal.org/


Tommerupi kommuun
Tommerupi kommuun asus Taanis Fyni saarel, pindala 73 km², elanike arv 7500. Sõprussidemed loodi 1993. aastal ja leping sõlmiti 1995. aastal. Tommerupi kommuuniga tehti aktiivset koostööd, eriti talumajanduses. Tommerupis toimus laiaulatuslik Väike-Maarja talumeeste koolitus. Siinsetele talupidajatele saadeti kasutatud põllumajandusmasinaid (Balticoni projekti raames) ja vallale üldist humanitaarabi. Mitu korda käidi vastastikku külas ning korraldati õppepäevi vallavalitsuse ja -volikogu liikmetele.
Taanis läbi viidud laialdase omavalitsusreformi käigus liideti Tommerupi kommuun 1. jaanuarist 2007. aastast viie ümberkaudse kommuuniga üheks suureks 42 000 elanikuga Assensi kommuuniks. Pärast Assensi kommuuni moodustumist katkesid ka ametlikud suhted Väike-Maarja ja Tommerupi vahel. 
 

Kaarma vald
Saaremaal asunud Kaarma vallaga tekkisid sõprussidemed 1993. aastal. Vastastikku käidi tutvumas üksteise elukorralduse, vallavalitsuse struktuuri ja olulisemate ettevõtmistega. Üksteiselt õppida oli nii meil kui ka neil. Meie pasunakoor on käinud esinemas Kaarma valla päevadel, sealsed isetegevuslased meie Pandivere päevadel ning on osaletud on ka Väike-Maarjas toimunud naisekandmisvõistlusel. 2008. aasta kevadel käisid Kaarma valla sportlased Väike-Maarja spordirahval külas. Vastastikku on korraldatud töövarjupäevi. 2014. aastal ühines Kaarma vald Kärla ja Lümanda vallaga ning moodustus uus haldusterritoriaalne üksus – Lääne-Saare vald, pärast seda katkesid ka aktiivsed kontaktid paikkondade vahel. 2017. aasta haldusreformi käigus moodustati Saaremaal üks, tervet saart hõlmav omavalitsus – Saaremaa vald.

* * * 
 
Mitmel korral oleme korraldanud ühiseid ettevõtmisi kõigi sõprusvaldadega. 1999. aasta üldlaulu- ja tantsupeo aegu korraldasime Väike-Maarjas kultuurikonverentsi, tutvustamaks sõprusvaldade esindajatele meie kultuurilugu ja praegust kultuurielu ning põhjalikumalt Eesti laulu- ja tantsupidude traditsiooni. Koos Väike-Maarja isetegevuslastega oli külalistel võimalus marssida ka laulupeorongkäigus, mis oli kõigile fantastiline elamus. 2002. aasta Pandivere päevade ajal toimus Väike-Maarjas ühine konverents teemal "Laps maailmas ja maailm lapses", kus kõne all olid laste ja noortega seonduvad rõõmud ja mured, probleemid ja nende lahendusteed ning vaba aja sisustamise võimalused erinevates riikides. Konverentsil esinesid ettekannetega nii Väike-Maarja kui ka Tommerupi, Sonkajärvi ja Hausjärvi esindajad.
2004. aasta üldlaulu- ja tantsupeost said osa kõigi sõprusvaldade esindajad. 2009. aasta üldlaulu- ja tantsupeol osalesid külalised Hausjärvilt ja Sonkajärvilt ning valla aukodanik Norrast, 2014. aasta üldlaulu- ja tantsupeol osalesid Hausjärvi valla esindajad. 
Ettevõtmiste ja kokkusaamiste puhul on Väike-Maarjat kolmel korral külastanud Norra Kuningriigi suursaadik Eestis ja kahel korral Soome Vabariigi suursaadik Eestis. 

* * * 
 

Laiaulatuslik ühine ettevõtmine oli koostöö Väike-Maarja ja Kaarma valla arengustrateegia väljatöötamiseks ja arengukava koostamiseks aastatel 1999-2000. See tegevus toimus Phare projekti kaudu Euroopa Liidu rahastamisel ja hõlmas kõiki meie sõprusvaldu.

 

Toimetaja: -