27.08.20

Väike-Maarja valla heakorrakonkursi "Kaunis kodu" läbiviimise kord

Väike-Maarja Vallavolikogu määrus nr 24, 28. juuni 2018. a

 

§ 1. Eesmärk

Heakorrakonkursi "Kaunis kodu" (edaspidi konkursi) eesmärk on innustada omanikke korrastama oma kinnistuid ja selle kaudu aitama kaasa keskkonna kaunimaks kujundamisele.

§ 2. Konkursi läbiviimine

(1) Konkursi läbiviimiseks moodustab vallavalitsus komisjoni, kes teostab konkursile esitatud objektide ülevaatuse ning teeb vallavalitsusele ettepaneku parimate objektide tunnustamiseks.

(2) Konkursile võib esitada kõiki valla territooriumil asuvaid hoonestatud katastriüksuste õuealasid (edaspidi objektid).

(3) Objekte võivad konkursile esitada kõik isikud aastaringselt, saades eelnevalt osalemiseks vajaliku nõusoleku objekti omanikult.

(4) Objekti esitamisel tuleb lähtuda ka õueala koosseisu kuuluvate hoonete välisest korrasolekust.

§ 3. Konkursil hinnatavad objektigrupid

(1) Hindamist teostatakse järgmistele objektigruppidele:
 1) ühepere elamute ja suvilate õueala;
 2) korterelamute õueala;
 3) tootmis-, teenindus- ja büroohoonete õueala.

(2) Komisjonil on õigus hinnata ja esitada ka eripreemia väärilist objekti.

§ 4. Hindamiskriteeriumid

(1) Konkursile esitatud objekte hinnatakse järgmiste kriteeriumite alusel:

1) objekti asukohast tulenevate võimaluste kasutamine;
2) haljastuse lahenduse ruumiline sobivus;
3) õueala korrastatus;
4) väikevormide kasutamine ja sobivus;
5) hoonete väline korrasolek.

(2) Iga komisjoni liige hindab objekte 10 punkti süsteemis.

§ 5. Objektide hindamine

(1) Komisjon hindab objekte hindamiskriteeriumite ja komisjoniliikmete arvamuse alusel.

(2) Komisjon selgitab hindamise tulemusena kuni kolm paremat igas objektigrupis.

(3) Kui objektigrupis ei ole tunnustamise väärilist objekti, ei pea komisjon kandidaati esitama.

(4) Parimateks kinnitatud objekte ei hinda komisjon uuesti enne kolme aasta möödumist.

§ 6. Parimate objektide tunnustamine

(1) Konkursi tulemused koos rahalise preemia suurusega kinnitab vallavalitsus korraldusega ja need avalikustatakse valla infolehes.

(2) Vallavalitsuse poolt kinnitatud konkursi võitjate hulgast esitatakse kandidaadid maakondlikule konkursile „Eesti kaunis kodu".

(3) Konkursi parimate tunnustamine toimub Väike-Maarja valla tunnustusüritusel.

§ 7. Lõppsätted

(1) Tunnistada kehtetuks Rakke Vallavolikogu 26.03.2009 määruse nr 4 „Rakke valla tunnustuse avaldamise kord" § 2 lõige 1 punkt 5 ja § 7.

(2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Toimetaja: -