Tammiku hooldekodu

Aadress:
46329 Tammiku küla
Väike-Maarja vald 
Lääne-Virumaa

Kontakt:
Telefon: 325 3354
e-post: tammiku@rakke.ee

Juhataja: Anne Põldmaa, tel 5197 2262

Kohatasu kulude osakaalud alates 01.07.2023 hooldatavale kuus on järgmised:

Kululiik Keskmine summa 1 klient kalendrikuus (eur)
Hooldustöötajate ja abihooldustöötajate tööjõu-; tööriietuse ja isikukaitsevahendite; tervisekontrolli ja vaktsineerimise ning koolituse kulud 463
Muud majutus- ja toitlustuskulud ning teenuse osutamisega seotud kulud (sh. muu personali, meditsiini, administreerimise kulud) 710
 
Dokumendid

Ülalpidamiskulude ja kohamaksumuse kinnitamine
Tammiku Hooldekodu põhimäärus 
Tammiku hooldekodu kohatasu
Avaldus hoolekandeasutusse suunamiseks (*.pdf)   
Avaldus hoolekandeasutusse suunamiseks (*.rtf)