4.07.18

Varangu looduskaitseala

Varangu looduskaitseala kuulub vastavalt kaitsekorra eripärale ja majandustegevuse piiramise astmele sihtkaitsevööndisse. Varangu looduskaitseala paikneb Lõuna-Virumaal. Lääne-Viru maakonna edelaservas, jäädes V-Maarja valla edelasoppi. Suuremat osa alla 100 hektari suurusest kaitsealast katab mets, kus valdavad rabastuvad, palu-, laane-, sooviku-, siirde- ja madalsoo kasvukohatüübid. Puistus domineerivad mänd ja kuusk, leidub ka kaasikuid, metsastunud noorendikke jms. Põlismetsakriteeriumile kaitseala metsad ei vasta; nende kaitse-eesmärk on eelkõige taimharulduste kasvukohana. 

Läbi kaitseala lääneosa kulgeb Preedi jõe ülemjooks, mille äärsed lamminiidud on paraku võsastunud. Kaitseala loodeossa jääb vähemalt kuus allikat; loode- ja edelaserval paikneb ka kasutatavaid rohumaid. Ala lõunaserval asub endise kriidikarjääri ja selle ümbruse sekundaarne kooslus.

Kaitseala põhiväärtusteks - ohustatud ja haruldasi taimeliikideks - on siin II kategooria lõhnavat käoraamatut (Gymnadenia odoratissima; karjäärialal), väikest käopõlle (Listera cordata; allika lähistel), soovalku (Malaxis monophyllos; allikate ümbruses), kärbesõit (Ophrys insectifera; karjäärialal) ja soojumikat (Saussurea alpina subsp. Esthonica; nii metsas kui karjäärialal). Keelatud on taimede korjamine, kinkimine-müümine ning nende kasvukohtade hävitamine või kahjustamine ulatuses, mis ohustab liigi säilimist antud kohas. Pole lubatud levitada infot nende liikide täpse kasvukoha kohta, sest selle teatavakssaamine võib põhjustada objekti kahjustamist. Leidub siin samuti III kategooria kaunist kuldkinga (Cyprypedium calceolus; väga ohtralt metsas), vööthuul-käppa (Dactylorhiza fuchsii), kahkjaspunast sõrmkäppa (D. incarnata), tumepunast neiuvaipa (Epipastis atrorubens; metsas), soo-neiuvaipa (E. palustris), roomavat öövilget (Goodyera repens; metsas), harilikku käoraamatut (Gymnadenia conopsea; karjäärialal), suurt käopõlle (Listera ovata), pruunikat pesajuurt (Neottia nidus-avis; metsas ja allikate lähistel), halli käppa (Orchis militaris) ja kahelehist käokeelt (Plantanthera bifolia). Keelatud on nende taimede kahjustamine, korjamine ning tehingud nendega. Seega on Varangu looduskaitseala floristiliselt Eesti kirdeneljandiku üks olulisim paik.

Varangu looduskaitseala kaitse-eeskiri on kinnitatud vabariigi valitsuse 11.04.2005. a määrusega nr 75

Varangu looduskaitseala kohta leiate täiendavlt infot Keskkonnainfo kodulehelt.

 

Toimetaja: -