4.06.21

Korraldus: Hajaasustuse programmi toetuse taotluste rahuldamine 

Lisa 1: 2021 a. Väike-Maarja valla hajaasustuse programmi rahastatavad taotlused

--

2021. aasta hajaasustuse programm on avatud 01.02-01.04.2021 

Hajaasustuse programmi kaudu rahastatud toetuse abil on võimalik välja ehitada veevärk ja kanalisatsioon, teha korda koduõuest suurele teele viiv juurdepääsutee või paigaldada
autonoomseid elektrisüsteeme. Projektide teostumisse panustavad võrdselt nii riik, kohalik omavalitsus kui ka taotleja.

Taotlus esitatakse iga toetatava valdkonna kohta eraldi.

Toetuse maksimaalne summa on 6500€, taotluse osakaal projekti maksumusest on maksimaalselt 67%, omafinantseering 33%. Maksimaalse toetuse summa arvutamisel võetakse arvesse ka ajavahemikus 2016-2020 hajaasustuse hajaasustuse programmist saadud toetuse summa.

Toetatavad tegevused

 • majapidamises joogivee kättesaadavuse tagamine,
 • elamu heitvee nõuetekohase kanaliseerimist tagava süsteemi rajamine,
 • aastaringselt ligipääsetava juurdepääsutee rajamine,
 • leibkonna vajadustele vastava autonoomse elektrisüsteemi rajamine (tingimusel, et majapidamine ei ole liitunud elektrivõrguga).

Tingimused

 • Taotleja alaline ja rahvastikuregistri järgne elukoht (01.01.2021 seisuga) on  sama majapidamine, kuhu toetust taotletakse.
 • Taotlejal ei tohi olla riiklike maksude osas maksuvõlga, välja arvatud juhul, kui see on ajatatud.
 • Projektil võib olla ka kaastaotleja(id). Kaastaotlejale kehtivad samad tingimused, mis taotlejalegi.
 • Taotluse esitamise päeval peab eelmise toetuse kasutamise aruanne olema kohaliku omavalitsuse poolt kinnitatud.
 • projekti elluviimise maksimaalne kestus on 15 kuud.
 • Toetust on võimalik taotleda perioodil 01.02-01.04.2021 Väike-Maarja vallavalitsusest

Väike-Maarja Vallavalitsus poolt on seatud (Väike-Maarja Vallavalitsuse 20.01.2020 korraldus nr 24) prioriteetsuse järjekord:

 • I prioriteet - veesüsteemid
 • II prioriteet - kanalisatsioonisüsteemid
 • III - juurdepääsuteed
 • IV - autonoomsed elektrisüsteemid

Väike-Maarja valla eelistatud sihtrühmaks on keskmise-, sügava- ja raskepuudega isikud.

Lähtuvalt Väike-Maarja Vallavalitsuse 20.01.2020 korraldusest nr 24 hindab nõuetele vastavaid taotlusi  hindamiskomisjon kooseisus: Indrek Kesküla, Ene Kinks, Piret Lükk, Ene Preem ja Leie Nõmmiste.

Taotlused võib e-kirjana saata aadressile  valitsus@v-maarja.ee, tuua kohale või saata  aadressile Pikk tn 7 Väike-Maarja alevik Väike-Maarja vald.

Täiendavate küsimuste puhul pöörduda keskkonnanõunik Leie Nõmmiste poole  329 5756 või 5348 8787  või saata e-kiri leie@v-maarja.ee.

Taotlemiseks vajalikud dokumendid:

Toimetaja: KRISTEL KITSING