Korraldatud olmejäätmete vedu

Korraldatud jäätmevedu on olmejäätmete, eelkõige segaolmejäätmete, paberi ja papi ning biolagunevate jäätmete äravedu Väike-Maarja valla territooriumilt.

Korraldatud jäätmevedu aitab vältida:

  • prügistatud teeääri ja metsaaluseid;
  • jäätmete põletamist avamaal ja ahjus;
  • jäätmete matmist ja jäätmete sokutamist võõrasse konteinerisse.

Jäätmevaldaja (jäätmetekitaja või muu isik või riigi või kohaliku omavalitsuse asutus, kelle valduses on jäätmed, samuti korteriühistu, selle puudumisel aga selle kinnisasja omanik(ud), millel asub suvila, elu- või äriruum) loetakse elu- või tegevuskohajärgses jäätmeveo piirkonnas automaatselt liitunuks korraldatud jäätmeveoga.

Ragn-Sells AS võitis korraldatud jäätmeveo teenuse hanke ja uue hankelepinguga jätkab meie vallas jäätmeveoteenuse pakkumist.
 
Ragn-Sells AS pakub segaolmejäätmete ja biojäätmete (alates 01.04.2023) jäätmekäitlusteenust kogu valla territooriumil ning paber-papi ning segapakendi teenust Väike-Maarja suuremates asulates.
 
Alates 2. veebruarist 2024 kehtiv jäätmekäitlusteenuste hinnakiri siin
 
* Biojäätmete korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks lugemise taotlus (pdf); taotlus (doc) või taotle iseteeninduses

* Korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks lugemise taotlus (pdf); taotlus (doc) või taotle iseteeninduses
* Korraldatud jäätmeveoga perioodilise liitumise taotlus (pdf), taotlus (doc) või taotle iseteeninduses
* Jäätmekoti kasutamise taotlus (pdf), taotlus (doc) või taotle iseteeninduses
* Ühise jäätmemahuti kasutamise taotlused: 2 jäätmevaldajat (pdf), 2 jäätmevaldajat (doc) 3 jäätmevaldajat (pdf), 3 jäätmevedajat (doc), 4 jäätmevaldajat (pdf), 4 jäätmevedajat (doc), 5 jäätmevaldajat (pdf) , 5 jäätmevedajat  (doc) või taotle iseteeninduses
 

Väike-Maarja Infolehes jäätmete teemalised artiklid:

Väike-Maarja valla haldusterritooriumil reguleerivad jäätmehooldust kolm Väike-Maarja Vallavolikogu määrust:


Väike-Maarja valla haldusterritooriumil võib segaolmejäätmeid vedada ainult Ragn-Sells Eesti AS. Internetis saab lepinguid sõlmida aadressil:http://www.ragnsells.ee/leping


Täiendav informatsioon Leie Nõmmiste telefonil 329 5756 või leie@v-maarja.ee