11.01.22

Korraldatud olmejäätmete vedu

Korraldatud jäätmevedu on olmejäätmete, eelkõige segaolmejäätmete, paberi ja papi ning biolagunevate jäätmete äravedu Väike-Maarja valla territooriumilt.

Korraldatud jäätmevedu aitab vältida:

  • prügistatud teeääri ja metsaaluseid;
  • jäätmete põletamist avamaal ja ahjus;
  • jäätmete matmist ja jäätmete sokutamist võõrasse konteinerisse.

Jäätmevaldaja (jäätmetekitaja või muu isik või riigi või kohaliku omavalitsuse asutus, kelle valduses on jäätmed, samuti korteriühistu, selle puudumisel aga selle kinnisasja omanik(ud), millel asub suvila, elu- või äriruum) loetakse elu- või tegevuskohajärgses jäätmeveo piirkonnas automaatselt liitunuks korraldatud jäätmeveoga.

Ragn-Sells AS võitis korraldatud jäätmeveo teenuse hanke ja uue hankelepinguga jätkab meie vallas jäätmeveoteenuse pakkumist.
 
Alates 1. maist 2021 kehtiv jäätmekäitlusteenuste hinnakiri siin
 

* Korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks lugemise taotlus (pdf); taotlus (doc)
* Korraldatud jäätmeveoga perioodilise liitumise taotlus (pdf), taotlus (doc)
* Jäätmekoti kasutamise taotlus (pdf), taotlus (doc)
* Ühise jäätmemahuti kasutamise taotlused: 2 jäätmevaldajat (pdf), 2 jäätmevaldajat (doc) 3 jäätmevaldajat (pdf), 3 jäätmevedajat (doc), 4 jäätmevaldajat (pdf), 4 jäätmevedajat (doc), 5 jäätmevaldajat (pdf) , 5 jäätmevedajat  (doc).
 

Korraldatud jäätmeveo üldnõuded alates 01.05.2021

  • Väike-Maarjas, Rakkes, Simunas, Triigis ja Vaos on nõutud üle 10 korteriga majades sorteerida jäätmeid vähemalt kolme eraldi kogumismahutisse:  segaolmejäätmed, paberi ja kartong ning biolagunevate toidu- ja sööklajäätmed. Lisaks võib tellida ka segapakendi kogumismahuti.
  • Eramajades ja väiksemates (alla 10 korteriga) kortermajades peab  toimuma jäätmete sorteerimine, kuid oma kinnistul peab olema vähemalt segaolmejäätmete kogumismahuti.  Sorteeritud jäätmed on võimalik viia avalikesse jäätmete kogumiskohtadesse või jäätmejaamadesse. Biojäätmeid võimaluse korral ise kompostida või kui elate Väike-Maarjas, Rakkes, Simunas, Kiltsis, Triigis või Vaos, siis võite tellida biojäätmete kui ka segapakendi äraveo Ragn-Sells ASilt.
  • Biolagunevaid toidu- ja sööklajäätmeid tuleb eraldi mahutisse koguda majutusteenust pakkuvas ettevõttes ning jaemüügikohas ja toitlustusasutuses, kus tekib toidu- ja köögijäätmeid (sh koolid, lasteaiad, hooldekodud, kauplused, kohvikud, tanklad jmt).
  •  

Väike-Maarja Infolehes korraldatud jäätmeveo teemalised artiklid:

Väike-Maarja valla haldusterritooriumil reguleerivad jäätmehooldust kolm Väike-Maarja Vallavolikogu määrust:

1. 29. oktoober 2020. a määrus nr 15 "Väike-Maarja jäätmehoolduseeskiri".  
2. 30. mai 2019.a määrus nr 21 "Väike-Maarja valla jäätmevaldajate register".

Väike-Maarja valla haldusterritooriumil võib segaolmejäätmeid vedada ainultRagn-Sells Eesti AS.  Internetis saab lepinguid sõlmida aadressil:http://www.ragnsells.ee/leping


Täiendav informatsioon Leie Nõmmiste telefonil 329 5756 või leie@v-maarja.ee

 

Toimetaja: KRISTEL KITSING