Väike-Maarja valla ettevõtlustoetus

Ettevõtlustoetuse eesmärgiks on ettevõtlusega alustamise toetamine Väike-Maarja vallas. 

Ettevõtlustoetus ühe taotleja kohta on kuni 3000 eurot. Taotleja omafinantseering peab olema vähemalt 25% projekti kogumaksumusest.

Toetust saavad taotleda äriühingud ja füüsilisest isikust ettevõtjad, kes alustavad tegevust või on tegutsenud kuni 2 aastat. 

Ettevõtlustoetuse taotleja peab vastama järgmistele tingimustele:
1) taotleja on registreeritud ja tegutseb Väike-Maarja valla haldusterritooriumil;
2) taotlejal puuduvad maksuvõlad;
3) taotleja suhtes ei ole algatatud likvideerimis- ega pankrotimenetlust ega välja kuulutatud pankrotti;
4) taotleja ei ole varem saanud Väike-Maarja valla eelarvest ettevõtlustoetust.

Taotlusi võetakse vastu jooksvalt. Taotlus esitatakse Väike-Maarja Vallavalitsusele paberkandjal valla kantseleisse või elektrooniliselt e-posti aadressile valitsus@v-maarja.ee 

Taotlus koosneb vormikohasest toetuse taotlemise avaldusest ja järgmistest lisadest:
1) äriplaan kolmeks järgnevaks aastaks;
2) bilanss ja kasumiaruanne eelneva majandustegevuse kohta;
3) hinnapakkumised.

Vallavalitsusel on õigus nõuda taotlejalt täiendavat informatsiooni ja lisadokumente.

Ettevõtlustoetust võib kasutada:
1) masinate, seadmete või muu taotluses esitatud projekti teostamiseks vajaliku materiaalse põhivara soetamiseks;
2) tootmis- või teenindushoonete renoveerimiseks;
3) tehnosüsteemide muutmiseks või väljaehitamiseks;
4) elektrivõrguga liitumiseks;
5) kaasaegsete turundustehnoloogiate väljatöötamiseks;
6) riiklike ettevõtlustoetuste kaasfinantseerimiseks.

Mitteabikõlbulikud on järgmised kulud:
1) mitterahalised sissemaksed;
2) laenu, liisingu, pangagarantii ja muude finantseerimisteenustega kaasnevad kulud;
3) trahvid, viivised ja muud rahalised karistused ning kohtukulud;
4) kinnisvara soetamine;
5) renditud varale tehtavad parenduskulud;
6) esinduskulud ja kingitused;
7) toitlustus- ja toidukaupade ostmisega seotud kulud;
8) isikliku või ettevõttele kuuluva transpordivahendi kasutamise kulud;
9) projektijuhtimisega seotud personalikulu;
10) riiklikud maksud, riigilõivud;
11) muud projektiga mitteseotud ning elluviimise seisukohast põhjendamatud ja ebaolulised kulud.

Ettevõtlustoetuse eraldamise või eraldamata jätmise otsuse teeb vallavalitsus. Vallavalitsus sõlmib toetuse saajaga lepingu ühe kuu jooksul arvates otsuse langetamisest.

Toetuse kasutamise aeg on kuni üks aasta alates lepingu sõlmimisest. Vallavalitsus võib pikendada toetuse kasutamise perioodi kuni üks aasta, muutes oma korraldusega toetusperioodi lõppkuupäeva.

Ettevõtlustoetuse saaja on kohustatud lepingus sätestatud korras esitama toetuse kasutamise lõpparuande koos kõigi nõutud lisadega.