Raieloa taotlemine

looduskaitseseaduse § 45 kohaselt peab tiheasustusega alal kinnistu omanik taotlema vallavalitsuselt raieloa kõrghaljastuse eemaldamiseks. Väike-Maarja Vallavolikogu 31.01.2019 määrus nr 4 „Väike-Maarja valla raieloa andmise tingimused ja kord" (viide määrusele) reguleerib tiheasustusalal puude raietöid.

 

Taotlused, mida Väike-Maarja Vallavalitusesele esitada:

Raieloa taotluse vorm

Raieloa vorm

Asendusistutuse vorm

 

Raieluba on vaja tiheasustusalal taotleda kui:

 1. kui puu on haige, kiratsev, murdumisohtlik või osaliselt kuivanud
 2. kui puu kasvab hoonele lähemal kui kolm meetrit või kahjustab hoone vundamendi konstruktsioone
 3. kui puu võra kärbitakse üle 50%

Raieluba hoolduslõikuseks saab taotleda kui:

 1. oksad kasvavad liinikoridoris
 2. võra kahjustab katusekonstruktsioone
 3. puu vajab kujunduslõikust (võra lõikus üle 50%)

Raieluba ei pea taotlema kui:

 1. tegemist on viljapuuga
 2.  puult eemaldatakse kuivanud oksi ja vesivõsusid;
 3.  puu on kuivanud või murdunud;
 4. puu on vaja operatiivselt eemaldada tuulemurru või tekkinud avariiohtliku olukorra tõttu;
 5. puu raiumine on ettenähtud kehtestatud detailplaneeringus või kohustuse puudumise korral ehitusloas (raiele määratud puu(d) on ehitusprojektis);
 6. puu raiumist korraldab vallavalitsus.

Nõuanded puude lõikamisel: Aino Mölder „Vanade pargipuude hooldmine" 


Lisainfo: 3295756; leie@v-maarja.ee