Väike-Maarja vallavalitsus

Pikk 7, Väike-Maarja alevik, Väike-Maarja vald 46202
329 5750
valitsus@v-maarja.ee
Avatud: E 8–17; T-N 8.00–16.30; R 8.00–13.30

Arvelduskontod

  • EE151010502009482007 (SEB)
  • EE622200221025205355 (Swedbank)
  • EE084204278617214305 (Coop)
  • EE437700771007489827 (LHV)

Ligipääsetavus
• Vallamaja peasissekäigu juures on kaldtee.
• Invaparkimiskohad ja inva WC asuvad Grossi poe poolses küljes.
• Hoonesse on juurdepääs ratastooli, rulaatori ja lapsevankriga, ent selleks on vaja kõrvalabi. Vajadusel helista tel 505 3558.

Vastuvõtud
• Vastuvõtuajad on teenistujatel erinevad. Palume eelnevalt ametniku vastuvõtule tulles end registreerida. Täpsem info on kontaktide juures (vt allpool).

Dokumentide / taotluste esitamine
• Registrikood 75011694.
• Taotluste e-vormid leiab siit ja saab täita iseteeninduses.
• Taotlusi saab saata digitaalselt allkirjastatuna meiliaadressile valitsus@v-maarja.ee, paberkandjal postiaadressile või tuua vallavalitsuse kantseleisse.
• Sünni registreerimiseks ja elukohateate menetlemiseks palume esitada elektroonselt avalduse e-rahvastikuregistris
• Vallamaja esimese korruse koridoris on välja pandud paberkandjal taotluste blanketid, mida on võimalik kohapeal täita. Palume vallavalitsusele edastamiseks mõeldud paberdokumendid panna kantselei või toetuste menetleja ukse kõrval asuvasse postkasti.

Arvete esitamine
• Väike-Maarja vallavalitsusele ja hallatavatele asutustele saab esitada ainult e-arveid!
• Palume arveid failidena mitte saata, vaid esitada need masinloetaval kujul läbi raamatupidamissüsteemi.
• Neil äri- ja mittetulundusühingutel, kel selleks võimalus puudub, saavad arved esitada ettevõtjaportaalis e-arveldaja kaudu.
• Loe lähemalt e-arvete edastamine avalikule sektorile.

Ametnike kontaktid

Nimi, ametinimetus ja -juhend

Kontakt

Tegevusvaldkond

Indrek Kesküla

vallavanem

329 5751, 510 7460

indrek.keskyla@v-maarja.ee

 

KANTSELEI

Maris Kõrgmäe

329 5753

maris.korgmae@v-maarja.ee

Kantselei juhtimine. Vastutus haldus- ja õigusaktide seaduslikkuse eest, õigusaktide avalikustamise tagamine, valimiste korraldamine vallas, personalitöö, notariaaltoimingud (pensioni volikirjad, avaldused).

Andmekaitsespetsialisti ametikoha eesmärgiks on koordineerida isikuandmete kaitse üldmääruse täitmist vallavalitsuses ning abistada andmetöötlejaid ja teostada kontrolli määruse täitmise üle.

Peeter Rahnik

jurist

329 5754

peeter.rahnik@v-maarja.ee

Vallavolikogu ja -valitsuse ning teenistujate õigusalane nõustamine.

Annika Aun

vallasekretäri abi (0,5)

329 5750

annika.aun@v-maarja.ee

Sünnikannete tegemine; elukoha registreerimine; rahvastikuregistri väljavõtte väljastamine; rahvastikuregistris olevate andmete täiendamine ja parandamine; vallavolikogu komisjonide koosolekute protokollimine; dokumendiringluse korraldamine; dokumendiregistri pidamine; võlanõuete esitamine maksekäsu kiirmenetluses.

Piret Lükk

vallasekretäri abi (0,5)

329 5773

piret.lykk@v-maarja.ee

Rahvastikuregistritoimingute teostamine, vallakodanike abistamine dokumendihalduse alal, dokumentide registreerimine dokumendihaldussüsteemis.

Kristel Kitsing

meediaspetsialist

329 5759, 5349 9629

kristel.kitsing@v-maarja.ee

Sise- ja väliskommunikatsioon; meediasuhtlus; kodulehe haldamine; Infolehe koostamine ja toimetamine; trükiste ja meenete väljatöötamine ning tellimine; ürituste kajastamine ja jäädvustamine; koostöö koordineerimine sõprusvaldade jt välisriikide esindajatega.

HARIDUS- JA KULTUURIOSAKOND

Anneli Tell

osakonnajuhataja

329 5757, 527 8375

anneli.tell@v-maarja.ee

Haridus- ja kultuuriosakonna töö juhtimine. Valla alus-, üld- ja huvihariduse, huvitegevuse ja noorsootöö korraldamine ning koordineerimine.

Maire Haava

kultuurispetsialist

329 5760, 5557 7480

maire.haava@v-maarja.ee

Valla kultuuri-, spordi- ja vaba aja tegevuse korraldamine ja koordineerimine.

SOTSIAALOSAKOND

Ene Kinks

osakonnajuhataja

329 5761, 5381 1666

ene.kinks@v-maarja.ee

Sotsiaalvaldkonna töö korraldamine, sotsiaalnõustamine, omavalitsuse eestkostel olevate täisealiste isikute eestkoste korraldamine.

Vastuvõtt E 8.30–13.00, N 13.00–16.00

Tiia Kaselo 

lastekaitsespetsialist

329 5762, 5919 9725

tiia.kaselo@v-maarja.ee

Lapse õiguste ja heaolu põhimõtete järgimine, lastekaitsealane nõustamine, last kasvatavate isikute nõustamine ja toetamine hooldusküsimustes, abivajavate ja vanemliku hoolitsuseta jäänud laste toetamine, koolikohustust mittetäitvate laste juhtumikorraldus, laste eestkoste korraldamine.

Vastuvõtt E 8.30–13.00, N 13.00–16.00

Eve Hiietamm

toetuste menetleja

329 5763

eve.hiietamm@v-maarja.ee

Isikute nõustamine, riiklike ja valla eelarvest eraldavate sotsiaaltoetuste taotluste menetlemine, parkimiskaardi väljastamine, toiduabi teenuse korraldamine.

Vastuvõtt E, T, K, N 8.30–15.00

Iga kuu 3. N vastuvõtt Rakkes 8.30–13.00

Kersti Sepp

juhtumikorraldaja

329 5764

kersti.sepp@v-maarja.ee

Noorte hariduse omandamise ja tööturule mineku toetamine, isikute iseseisva toimetuleku toetamine, erivajadustega inimestele hoolekandeteenuste korraldamine.

Vastuvõtt E, T, K, N 8.30–15.00

Ave Rosental

psühholoog

505 5167

averosental@gmail.com

Asub Väike-Maarja tervisekeskuses II korrusel kabinetis 25.

Vajalik eelregistreerimine. Vastuvõtt tasuta.

Marin Prits

sotsiaaltöötaja 

520 1930

 Koduteenuste osutamine (Väike-Maarja piirkond, Triigi, Eipri). 

Tööaeg E–R kell 8.00–16.30

 

Merike Adamson

sotsiaaltöötaja 

512 1216

Koduteenuste osutamine (Kiltsi, Vao, Pikevere)

Tööaeg E–R kell 8.00–16.30 

Anne Terner-Boiko

sotsiaaltöötaja 

529 6752

Koduteenuste osutamine (Rakke)

 Tööaeg E–R kell 8.00–16.30

Rakke kultuurikeskuses (Simuna tee 10) E kell 9–11, N kell 14–16 

Merje Sapelson

avahooldustöötaja 

506 1803

Koduteenuste osutamine (Väike-Maarja, Koonu, Pandivere, Aburi)

Tööaeg E–R kell 8.00–16.30 

Riina Rajaste

avahooldustöötaja 

5382 2369 

Koduteenuste osutamine (Simuna)

Tööaeg E–R kell 8.00–16.30

Simuna spordihoones (Lai 1, Simuna) T kell 9–12

Vastuvõtuaegadel on võimalik helistada ka telefonile 323 7219

Terje Amor

avahooldustöötaja 

5656 5577

Koduteenuste osutamine (Rakke)

 Tööaeg E–R kell 8.00–16.30

RAHANDUSOSAKOND

Merili Veelmaa

osakonnajuhataja

329 5770

merili.veelmaa@v-maarja.ee

Eelarvega seotud tegevused, müügiarvete koostamine

Maire Sõrmus

pearaamatupidaja

329 5771

maire.sormus@v-maarja.ee

Arveldused hankijatega, valla raamatupidamise korraldamine

Heli Vettik

raamatupidaja

329 5772

heli.vettik@v-maarja.ee

Töötasude arvestus

Piret Lükk

registripidaja (0,5)

329 5773

piret.lykk@v-maarja.ee

Sularaha vastuvõtmine, valla erinevate registrite pidamine, ametiautode ja  allüksuste toitlustamiskulude arvestuse kontroll

ARENDUS- JA PLANEERIMISOSAKOND  

Ene Preem

osakonnajuhataja

329 5766, 523 9550

ene.preem@v-maarja.ee

Osakonna töö juhtimine, valla arengukava koostamise ja kaasava eelarve protsessi koordineerimine, arendusideede kogumine ja võimalike rahastamisallikate väljaselgitamine, projektitaotluste koostamine, ettevõtjate ja vabaühenduste nõustamine, kampaaniate „Hoovid korda!" ja „Värvid valda!" koordineerimine.

Virgo Veedler

ehitusspetsialist

 

329 5768, 524 9112

virgo.veedler@v-maarja.ee

 

Projekteerimistingimuste, ehitus- ja kasutuslubade ning kaevelubade taotluste menetlemine, ehitisregistris toimingute teostamine, kodanike vastuvõtt ja nõustamine ehitusvaldkonnaga seotud küsimustes, hallatavate asutuste nõustamine ehitus- ja remonttööde kavandamisel ja läbiviimisel, valla objektide ehitus- ja remonttööde korraldamises osalemine.

Diana Seepter

maakorraldusspetsialist

329 5755

diana.seepter@v-maarja.ee

 Maareformi läbiviimise korraldamine, maakorraldustoimingutega seotud tegevus, aadressiandmete korrastamine, maamaksu määramise alusandmete haldamine, kalmisturegistri pidamine, planeeringutega seotud ülesannete täitmine, vallale kuuluvate maade kasutusse andmisega seotud tegevus.  

Leie Nõmmiste

keskkonna- ja hanke-spetsialist

329 5756, 5348 8787

 leie.nommiste@v-maarja.ee  

 Jäätmemajanduse, veemajanduse, looduskaitselise tegevuse, raielubade, keskkonnalubade, haljastuse ja heakorra arendamise korraldamine ja menetlemine, korduskasutuse ja ringmajanduse edendamine, elanikkonna keskkonna- ja heakorraalase teadlikkuse edendamine ja kodanike nõustamine, hajaasustuse programmi koordineerimine, valla hangete korraldamine ja riigihangete registriga tegelemine.

Annika Aun

järelevalvespetsialist (0,5)

329 5750

annika.aun@v-maarja.ee

Keskkonna, heakorra, jäätmehoolduse, lemmikloomade (sh hulkuvate loomadega seotud tegevuste), ehituse järelevalve korraldamine ja menetlemine ning väärteomenetluste läbiviimine, sissesõiduloa taotluste menetlemine, lubade väljastamine ja järelevalve.

 
IT-OSAKOND

Urmas Reinart

IT-juht

329 5765

urmas.reinart@v-maarja.ee

Vallavalitsuse ja allasutuste IT strateegia kujundamine ja arengu juhtimine. Arvutivõrgu, serverite ja infosüsteemide funktsioneerimise administreerimine, toimivuse ja turvalisuse tagamine ning arendamine. IT hangete korraldamine, infoturbestrateegia kujundamine ja elluviimine.

Kairo Pohlak

IT-tugispetsialist (0,5)

5371 3101

kairo.pohlak@v-maarja.ee

Infosüsteemide administreerimine ja teenistujate nõustamine,

allasutuste IT haldamine ja kasutamise tugi.

 

VALLAVALITSUSE KOOSSEIS

  • Indrek Kesküla - vallavanem
  • Ene Kinks  - vallavalitsuse liige
  • Urmas Reinart  - vallavalitsuse liige
  • Ene Preem - vallavalitsuse liige
  • Merili Veelmaa - vallavalitsuse liige
  • Anneli Tell - vallavalitsuse liige
Toimetaja: KRISTEL KITSING