31.01.24

Töös olevad detailplaneeringud

Väike-Maarja alevikus Välja tn 1a ja Välja tn 2b asuvale maa-alale elamuala väljaarendamise terviklahenduse leidmiseks koostatav detailplaneering

Detailplaneeringu algatamise ja detailplaneeringu koostamise lähteseisukohtade kinnitamise korraldus

Planeeringuala asukohaskeem

Detailplaneeringu koostamise lähteseisukohad

 

Ebavere külas Tehase tn 4 ja 6 maa-alale toiduainetööstuse kompleksi rajamiseks koostatav detailplaneering

Detailplaneeringu algatamise korraldus

Planeeringuala asukohaskeem

Detailplaneeringu koostamise lähteseisukohad

 

Ao külas asuva Teramäe kinnistu maa-ala detailplaneering:

ESKIISLAHENDUSE MATERJALID:

Seletuskiri

Situatsiooniskeem

Põhijoonis

Detailplaneeringu algatamise otsus ja lisa.

eskiisjoonis esialgselt kavandatava tegevuse kohta

keskkonnamõju strateegilise hindamise eelhinnang

eksperthinnang olemasoleva olukorra ja kavandatava tegevuse mõju osas

Keskkonnaameti seisukoht

ettepanekud detailplaneeringu lähteseisukohtadele

vallavalitsuse korraldus lähteseisukohtade kinnitamise kohta

detailplaneeringu koostamise lähteseisukohad

vallavalitsuse korraldus detailplaneeringu kehtestamise tähtaja pikendamise kohta

Detailplaneeringutega seotud materjalidega tutvumiseks palume helistada vallavalitsuse maakorraldusspetsialistile tel 329 5755.

 

 

 
Toimetaja: DIANA SEEPTER