Huviharidusja huvitegevuse toetamine

Toetuse nimetus

Huvihariduse ja huvitegevuse toetamine

Kirjeldus

Toetatakse Väike-Maarja vallas elavate 7-19-aastaste laste ja noorte (õppurid) huvikoolides õppimist ja huvitegevusega tegelemist.

Taotleda saavad:
1) õppuri esindaja või õppur ise kui ta on vähemalt 18-aastane;
2) huvikoolid, mis on registreeritud Eesti hariduse infosüsteemis (EHIS);
3) valla territooriumil tegutsevad huvitegevuse teenust osutavad juriidilised isikud;
4) valla hallatavad asutused;
5) õppur (õppuri esindaja) õppimiseks huvikoolis või osalemiseks huvitegevuses, valdkonnas või tasemel, mida vallas ei pakuta;
6) õppur transpordikulude katmiseks kui elukohas ei pakuta soovitud huviharidust või huvitegevuses osalemise võimalust.

Toetatavate tegevuste aluseks on huvihariduse ja huvitegevuse kava, mille kinnitab vallavalitsus.

Toetuse liigid

Õppuri toetus -  huvitegevuse osalustasude, transpordikulude, vajaliku varustuse soetamiseks, võistlustel, konkurssidel osalemiseks vajalike kulude katmiseks.

Teenuse pakkuja toetus – makstakse teenuse pakkujale  töötasu kulude, vahendite ja transpordikulude katmiseks.

Toetuse taotlemine

Õppuri toetuse taotlus tuleb esitada õppeaasta alguses 15. septembriks.

Teenuse pakkuja toetust saab taotleda üks kord järgnevaks kalendriaastaks, taotluse esitamise tähtaeg on tegevusele eelneva kalendriaasta 1. november.  Erandina on 2023. aastal taotluste esitamise tähtaeg 1. detsember.

Erandkorras ja põhjendatud asjaoludel saab taotlust esitada jooksvalt kalendriaasta jooksul, kuid enne kulude  tekkimist.

Toetuse saajaga sõlmitakse toetusleping.

Toetuse suurus

Õppuri toetust makstakse õppuri osalemiseks ühes huvitegevuses, kuid mitte rohkem kui vallavalitsuse poolt kehtestatud määras ühe õppuri kohta. Transpordikulude tasumise suurus sõltub kulude põhjendatusest ning komisjoni otsusest.

Juriidilise isiku toetuse suurus sõltub taotluses esitatud kulude põhjendatusest ning komisjoni otsusest.

Menetlemine

Taotlusi menetleb vallavalitsuse haridus- ja kultuuriosakond. Tingimustele vastava taotluse puhul teeb vallavalitsuse poolt moodustatud huvihariduse toetamise komisjon ettepaneku toetuse eraldamiseks või osaliseks toetamiseks või toetuse eraldamata jätmiseks. Toetus määratakse vallavalitsuse korraldusega.

Taotluse vormid

Õppuri toetuse taotlusvorm

Teenuse pakkuja toetuse taotlusvorm

Teenuse pakkuja aruande vorm

Teenuse pakkuja aruande vorm

Õigusaktid

Huvihariduse ja huvitegevuse toetamise kord

Huvihariduse ja huvitegevuse kava kinnitamine

Huvihariduse- ja tegevuse kava

Info ja abi taotlemisel

haridus – ja kultuuriosakonna juhataja Anneli Tell, tel 527 8375, anneli.tell@v-maarja.ee