28.09.23

Töös olevad detailplaneeringud

Väike-Maarja alevikus Tamme tn 6 ja 8 maa-ala detailplaneering:

VASTUVÕETUD MATERJALID:

Detailplaneeringu vastuvõtmise korraldus.

Seletuskiri

Põhijoonis

Illustratsioonid: 1, 2, 3

Planeeringuala asukohaskeem

Planeeringu lähteseisukohad

 

Ao külas asuva Teramäe kinnistu maa-ala detailplaneering:

ESKIISLAHENDUSE MATERJALID:

Seletuskiri

Situatsiooniskeem

Põhijoonis

Detailplaneeringu algatamise otsus ja lisa.

eskiisjoonis esialgselt kavandatava tegevuse kohta

keskkonnamõju strateegilise hindamise eelhinnang

eksperthinnang olemasoleva olukorra ja kavandatava tegevuse mõju osas

Keskkonnaameti seisukoht

ettepanekud detailplaneeringu lähteseisukohtadele

vallavalitsuse korraldus lähteseisukohtade kinnitamise kohta

detailplaneeringu koostamise lähteseisukohad

vallavalitsuse korraldus detailplaneeringu kehtestamise tähtaja pikendamise kohta

Detailplaneeringutega seotud materjalidega tutvumiseks palume helistada vallavalitsuse maakorraldusspetsialistile tel 329 5755.

 

 

 
Toimetaja: DIANA SEEPTER