Kehtestatud üldplaneeringu materjalid:

Üldplaneeringu kehtestamise otsus 

Seletuskiri

Keskkonnamõju strateegilise hindamise aruanne

Koostöö tabel 

Joonised

Maakasutuspiirkondlikud ehitustingimusedväärtused ja piirangudtaristu.

Väljavõtted joonistest piirkondade kaupa

Väike-Maarja ja Ebavere: maakasutus, taristu, väärtused ja piirangud

Rakke: maakasutus, taristu, väärtused ja piirangud

Simuna: maakasutus, taristu, väärtused ja piirangud

Kiltsi ja Vao: maakasutus, taristu, väärtused ja piirangud            

Täiendavad materjalid:

Strateegiliste ruumieesmärkide skeemüldplaneeringu alusanalüüsrohevõrgustiku analüüsriiklike looduskaitse ja kultuuriväärtuste kaartmaardlate ja mäeeraldiste kaartarheoloogiapärandVäike-Maarja valla välisõhu mürakaartLääne-Viru kohalike omavalitsuste liikuvusuuring.

Üldplaneeringu menetluse materjalid:

Kaardirakendus

Link planeeringute andmekogusse PLANK