Kehtivad detailplaneeringud

Väike-Maarja alevikus Tamme tn 6 ja 8 maa-ala detailplaneering:

Detailplaneeringu kehtestamise korraldus

Seletuskiri

Põhijoonis

Illustratsioonid: 1, 2, 3

Planeeringuala asukohaskeem

 

Väike-Maarja alevikus Tagaküla tee 1 asuva maa-ala detailplaneering:

situatsiooniskeem

tugijoonis

põhijoonis

tehnovõrkude joonis

seletuskiri

DETAILPLANEERINGU LISAMATERJALID:

detailplaneeringu kehtestamise korraldus

detailplaneeringu vastuvõtmise korraldus

3D vaated

Lisad ja menetlusdokumendid

algatamise otsus
algatamise otsuse seletuskiri
lähteseisukohad

 

Väike-Maarja alevikku rajatava staadioni maa-alale inventari- ja majandushoone ehitamiseks koostatud detailplaneering:

seletuskiri

põhijoonis

Detailplaneeringu lisad:

detailplaneeringu algatamise korraldus ja lisa

detailplaneeringu kehtestamise korraldus

kooskõlastamiste koondtabel

illustratsioon

 

Väike-Maarja alevikku rajatava staadioni maa-ala detailplaneering:

seletuskiri 

põhijoonis

Detailplaneeringu lisad:

detailplaneeringu algatamise korraldus ja lisa

detailplaneeringu kehtestamise korraldus

kooskõlastuste koondtabel

illustratsioonid: 123.

Ebavere külas asuva Parginurga katastriüksuse maa-ala detailplaneering:
planeeringuala
seletuskiri

põhijoonis koos tehnovõrkudega

Detailplaneeringu lisad:

algatamise korraldus

detailplaneeringu kehtestamise korraldus

lähteseisukohad

3D illustratsioon

kooskõlastuste koondtabel

 

Ebavere külas asuvate Tehase ja Mihkelsoo katastriüksuste maa-ala detailplaneering:
planeeringuala
põhijoonis
tehnovõrkude joonis
seletuskiri
Detailplaneeringu lisad:
algatamise otsus
vastuvõtmise korraldus
kehtestamise korraldus
keskkonnamõju strateegilise hindamise eelhinnang
lähteseisukohad maanteeametilt
maanteeameti kiri detailplaneeringu rakendamise kohta
kooskõlastused: 1, 2, 3, 4, 5, 6
OÜ Toner-Projekt töö Väike-Maarja aleviku perspektiivse ümbersõidutee koridori paiknemise võimalikkusest
Liikluslahendus OÜ töö detailplaneeringu liiklusanalüüsi kohta
 

Ebavere külas asuva Mesiniku katastriüksuse maa-ala detailplaneering:
planeeringuala
põhijoonis
seletuskiri
Detailplaneeringu lisad:
algatamise otsus
kehtestamise korraldus
keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) programm
KSH programmi heakskiitmine keskkonnaameti poolt 
gaasilahenduse skeem
KSH aruanne
avaliku arutelu protokoll
KSH aruande heakskiitmine
tooraine transpordi skeem


Simuna alevikus asuva Bensiinijaama katastriüksuse maa-ala detailplaneering:
planeeringuala
põhijoonis
tehnovõrkude joonis
illustratsioon
seletuskiri
Detailplaneeringu lisad:
algatamise otsus  
vastuvõtmise otsus
kehtestamise korraldus
riskianalüüs
kooskõlastused: 1, 2
avaliku arutelu protokoll


Väike-Maarja alevikus Pikk tn 12, Pikk tn 8, Pikk tn 10, Ravi tn 1, Ravi tn 1b asuva maa-ala ja osaliselt 22 Rakvere - Väike-Maarja - Vägeva tee katastriüksuse maa-ala detailplaneering:
planeeringuala
põhijoonis
liikluskorralduse joonis
tehnovõrkude joonis
tuletõrje veevõtukoha skeem
illustratsioonid (1, 23, 4)
seletuskiri
Detailplaneeringu lisad:
algatamise otsus
planeeringuala suurendamise otsus
vastuvõtmise otsus
kehtestamise otsus
maanteeameti lähteseisukohad
insolatsioonijoonised (aprill, juuni, august, oktoober)
kooskõlastused: 1, 2, 3, 4, 5, 6
25.06.2015 toimunud avaliku arutelu protokoll
27.01.2016 toimunud avaliku arutelu protokoll
Tartu Halduskohtule 15.07.2016 esitatud vastus (haldusasi nr 3-16-859)
Tartu Ringkonnakohtu 27.07.2016 kohtumäärus haldusasjas nr 3-16-859
Viru Maakohtule 01.09.2016 esitatud vastus (tsiviilasi nr 2-16-11858)
Väike-Maarja Vallavalitsuse 11.10.2016.a korraldus nr 541 "Ehitusloa väljastamine"
Pikk tn 12 ehitusluba
Pikk tn 12 projekt


Äntu külas asuva Vesiveski katastriüksuse maa-ala detailplaneering:
planeeringuala asukoht
põhijoonis
illustratsioonid
seletuskiri
Detailplaneeringu lisad:
kehtestamise otsus
kooskõlastused: 1, 2, 3


Simuna alevikus Uus tn 11 asuva maa-ala detailplaneering:
planeeringuala
põhijoonis
seletuskiri
kehtestamise otsus


Simuna alevikus Raja tn 21 asuva maa-ala detailplaneering:
planeeringuala
põhijoonis
seletuskiri
kehtestamise otsus


Aburi külas asuva Tuuliku katastriüksuse maa-ala detailplaneering:
planeeringuala asukoht
põhijoonis
elektri- ja sideskeem
seletuskiri
Detailplaneeringu lisad:
kehtestamise otsus
kooskõlastused (1, 2, 3, 4, 5, 6)


Aburi külas asuvate Raja ja Liivaku katastriüksuste maa-ala detailplaneering:
planeeringuala
põhijoonis
seletuskiri
Detailplaneeringu lisad:
kehtestamise otsus
avaliku arutelu protokoll
kokkuvõte vastuväidetest ja vastustest 


Väike-Maarja alevikus Pikk tn 22 ja Pikk tn 22a asuva maa-ala detailplaneering:
põhijoonis
tehnovõrkude joonis
illustratsioon
seletuskiri
kehtestamise otsus


Imukvere külas asuva Kõrvelaane katastriüksuse maa-ala detailplaneering:

põhijoonis
tehnovõrkude joonis
seletuskiri
kehtestamise otsus


Ebavere külas asuva Palkmaja katastriüksuse maa-ala detailplaneering:
põhijoonis
tehnovõrkude joonis
seletuskiri
kehtestamise otsus


Ebavere külas asuvate Andimäe I, Andimäe II, Andimäe III, Andimäe IV, Andimäe V ja Väljaku katastriüksuste maa-ala detailplaneering:
põhijoonis
tehnovõrkude joonis
seletuskiri
Detailplaneeringu lisad:
kehtestamise otsus
keskkonnamõju eelhinnang


Aburi külas asuva Oru katastriüksuse maa-ala detailplaneering:
planeeringuala
põhijoonis
seletuskiri
kehtestamise otsus


Väike-Maarja alevikus Kolde tn 9 asuva maa-ala detailplaneering:
põhijoonis
tehnovõrkude joonis
seletuskiri
kehtestamise otsus


Porkuni külas asuva Järvetalu katastriüksuse ja Kännuküla külas asuva Järvetalu katastriüksuse detailplaneering: 
põhijoonis
seletuskiri
kehtestamise otsus


Kaarma tööstusala detailplaneering:
põhijoonis
seletuskiri
kehtestamise otsus


Simuna alevikus Pargi tn 1 asuva maa-ala detailplaneering:
põhijoonis
seletuskiri
kehtestamise otsus


Väike-Maarja alevikus Simuna mnt 6a asuva maa-ala detailplaneering:
põhijoonis
seletuskiri
kehtestamise otsus


Väike-Maarja alevikus Pikk tn 1 asuva maa-ala detailplaneering:
põhijoonis
tehnovõrkude joonis
seletuskiri
kehtestamise otsus


Väike-Maarja alevikus Tamsalu mnt 1 asuva maa-ala detailplaneering:
põhijoonis
seletuskiri
kehtestamise otsus


Väike-Maarja aleviku keskosa detailplaneering:
põhijoonis
tehnovõrkude joonis
liikluskorralduse joonis
illustratsioon
seletuskiri
kehtestamise otsus


Ebavere külas loomsete jäätmete käitlemise tehase rajamiseks koostatud detailplaneering:
põhijoonis
tehnovõrkude joonis
seletuskiri
kehtestamise otsus

 

Detailplaneeringutega saab tutvuda valla kantseleis (Väike-Maarja, Pikk tn 7, II korrus, tuba 210) maakorraldusspetsialist Diana Seepteri juures.